DSpace Repository

ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ МАРКЕРИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ Б. ОБАМИ, Д.ТРАМПА, ДЖ.БАЙДЕНА)

Show simple item record

dc.contributor.author Строєва, О. Г.
dc.date.accessioned 2021-01-15T18:20:22Z
dc.date.available 2021-01-15T18:20:22Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/12924
dc.description Строєва, О. Г. Лексико-стилістичні маркери політичного дискурсу (на матеріалі промов Б. Обами, Д.Трампа, Дж.Байдена) = Lexical and stylistic markers of political discourse (based on speeches by B. Obama, D. Trump, J. Biden) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / О. Г. Строєва ; наук. керівник доц. Н. В. Базилевич ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української, іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 49 с. uk_UA
dc.description.abstract Мета даної роботи виявлення лексико-стилістичних ознак політичного дискурсу та його впливу на організацію американського політичного дискурсу у промовах Б. Обами, Д.Трампа, Дж.Байдена. В кваліфікаційній роботі було відстежено еволюцію поняття «політичний дискурс» як об’єкта лінгвістичних досліджень; з’ясовано сутність поняття «політичний дискурс» як особливу форму комунікації; проаналізувано лексико-стилістичні маркери політичного дискурсу у промовах Б. Обами, Д.Трампа, Дж.Байдена. Еволюція поняття політичний дискурс на сьогодні є одією з найпопулярніших тем для наукових робіт, адже політика стала невід’ємною частиною буденного життя людини. Політичний дискурс як поняття лінгвістики досліджується відносно короткий період часу. Синонімія, аргументація, синтаксис, висловлювання, лексика, наративні функції, риторика, семіотика, граматика – є полем мовознавчих інтерпретацій дискурсу. Дослідження у цих сферах здійснювали М. Пешо, Ж. Пуату, П. Анрі, Т. Трю, Є. Верона, Р. Муньє, Ж. Коммерета, Р. Моро, П. Ашарда, Ж. Зайдель , Ж.-П. Фейє, К. Гільомен, Р. Барт та інші. Слідом за Оленою Шейгал, політичний дискурс був визначен у цій роботі як мовленнєві утворення, що стосуються сфери політики, виступають у певному ситуативному контексті і спрямовані на здійснення конкретної прагматичної семантики з використанням невербальних та вербальних засобів виразності. З огляду на проведений аналіз, образність та виразність промов Обами реалізується за допомогою залучення тропів. Найпопулярнішим з них є метафора. Промови Б.Обами насичені як типічними метафорами так і концептуальними. Використання гіперболізованих та метафоричних епітетів також можна назвати частотним. Найчастотнішими стилістичними маркерами політичного дискурсу Дональда Трампа відповідно до результатів нашого аналізу є метафори (зокрема концептуальні метафори), гіперболізація та схильність до суперлативів, використання контрастів та антитез. Промови Джорджа Байдена не суттєво різняться від попередньо аналізованих Дональда Трампа і Барака Обами. Він як і Трамп використовує нагнітання страхів як засоби реалізації дискурсивних стратегій і тактик у політичному дискурсі. The purpose of this work is to identify lexical and stylistic features of political discourse and its influence on the organization of American political discourse in the speeches of B. Obama, D. Trump, J. Biden. The evolution of the concept of "political discourse" as an object of linguistic research was traced in the qualification work; the essence of the concept of "political discourse" as a special form of communication is clarified; lexical and stylistic markers of political discourse in the speeches of B. Obama, D. Trump, J. Biden are analyzed. The evolution of the concept of political discourse today is one of the most popular topics for scientific work, as politics has become an integral part of everyday life. Political discourse as a concept of linguistics is studied for a relatively short period of time. Synonymy, argumentation, syntax, utterances, vocabulary, narrative functions, rhetoric, semiotics, grammar - are the field of linguistic interpretations of discourse. Research in these areas was carried out by M. Pesho, J. Poitou, P. Henri, T. Truw, E. Verona, R. Mounier, J. Commeret, R. Moreau, P. Aschard, J. Seidel, J.-P. Feye, K. Guillom, R. Bart and others. Following Elena Sheigal, political discourse was defined in this work as speech formations related to the sphere of politics, acting in a certain situational context and aimed at the implementation of specific pragmatic semantics using non-verbal and verbal means of expression. Given the analysis, the imagery and expressiveness of Obama's speeches is realized through the involvement of tropes. The most popular of these is metaphor. Obama's speeches are full of both typical metaphors and conceptual ones. The use of hyperbolized and metaphorical epithets can also be called frequency. According to the results of our analysis, the most frequent stylistic markers of Donald Trump's political discourse are metaphors (including conceptual metaphors), hyperbole and a tendency to superlatives, the use of contrasts and antitheses. George Biden's speeches are not significantly different from those previously analyzed by Donald Trump and Barack Obama. He, like Trump, uses the instillation of fears as a means of implementing discursive strategies and tactics in political discourse. uk_UA
dc.subject політичний дискурс uk_UA
dc.subject стратегії uk_UA
dc.subject лексико-стилістичні маркери uk_UA
dc.subject тактики uk_UA
dc.subject промови uk_UA
dc.subject об’єкт uk_UA
dc.subject лінгвістика uk_UA
dc.subject емоційність uk_UA
dc.subject предикати uk_UA
dc.subject аналіз uk_UA
dc.subject political discourse uk_UA
dc.subject strategies uk_UA
dc.subject lexical and stylistic markers uk_UA
dc.subject tactics uk_UA
dc.subject speeches uk_UA
dc.subject object uk_UA
dc.subject linguistics uk_UA
dc.subject emotionality uk_UA
dc.subject predicates uk_UA
dc.subject analysis uk_UA
dc.title ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ МАРКЕРИ ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ Б. ОБАМИ, Д.ТРАМПА, ДЖ.БАЙДЕНА) uk_UA
dc.title.alternative LEXICAL AND STYLISTIC MARKERS OF POLITICAL DISCOURSE (BASED ON SPEECHES BY B. OBAMA, D. TRUMP, J. BIDEN) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account