DSpace Repository

Дослідження готовності споживачів до сплати цінової надбавки за екологічність товарів (на прикладі мешканців м. Херсона)

Show simple item record

dc.contributor.author Віннік, А. Ю.
dc.date.accessioned 2021-01-16T12:24:23Z
dc.date.available 2021-01-16T12:24:23Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/12989
dc.description Віннік, А. Ю. Дослідження готовності споживачів до сплати цінової надбавки за екологічність товарів (НА ПРИКЛАДІ МЕШКАНЦІВ м. ХЕРСОНА) = Research of readiness of consumers to pay a price surcharge for environmental friendliness of goods (on the example of residents of Kherson) : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. Ю. Віннік ; наук. керівник к.с.-г.н., доцент В. В. Приймак ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії та екології, Кафедра географії та екології. – Херсон : ХДУ, 2020. – 58 с. uk_UA
dc.description.abstract Одне з досліджуваних питань, яке було розглянуто, це готовність споживачів до сплати цінової надбавки за екологічно чисту продукцію. Ринок екологічно чистої продукції в Україні стає все більш популярним, за останні кілька десятиліть спостерігається активний розвиток виробництва органічних продуктів харчування. Ця продукція користується великим попитом у великих містах. Однак, на наш погляд, виробникам все ще потрібно багато часу, щоб зробити свою продукцію справді екологічно чистою. Ми вважаємо, що «екологічних товарів» як таких не існує. Є вироби з різними екологічними властивостями. Ці властивості визначально визначаються технологією, що використовується для виробництва товарів, та вимогами щодо їх використання та утилізації. Згідно з нашим опитуванням, 80% населення стурбовані проблемами довкілля, а 12% - частково. Це означає, що у населення склалося розуміння екологічних загроз та необхідності їх подолання. Дані були зібрані у 2018 та 2020 роках від населення українських споживачів м.Херсона. Результати досліджень вказують на те, що багато споживачів стверджують, що готові платити невелику надбавку за екологічну продукцію, але їх готовність платити знижується, коли надбавка зростає, це залежить насамперед від купівельної спроможності населення, а також від віку та соціального статусу. Респонденти характеризуються різноманітними уподобаннями при придбанні екологічних товарів залежно також від їх статі. Для жінок важливість екологічності при покупці важливіша, ніж для чоловіків. Коли ми визначаємо готовність споживачів платити надбавку за екологічність, ми бачимо, що найбільша частка респондентів, які явно готові платити премію більше 10% за екологію - це працівники (10,7%), найменша частка респондентів, які готові заплатити цінову премію, більше 10% - пенсіонери (1,2%). Проведене дослідження дозволило частково перевірити представлену тезу про те, що екологічна свідомість мешканців м. Херсон, виражена готовністю придбати екологічний товар, і це зростає разом із віком аналізованої групи. One research question that has been examined is the potential willingness to pay price premiums for green products. The market of environmentally friendly products in Ukraine is becoming increasingly popular, over the past few decades there has been an active development of organic food production. These products are in great demand in big cities. However, in our opinion, manufacturers still need a lot of time to make their products truly environmentally friendly. We believe that «environmental goods» as such do not exist. There are products with different environmental properties. These properties are determined by the technology used for the production of goods and the requirements for their use and disposal. According to our survey, 80% of the population is concerned about the environment, and 12% - in part. This means that the population has an understanding of environmental threats and the need to overcome them. Data was collected in 2018 and 2020 from the population of Ukrainian consumers in Kherson. The results of the study indicate many consumers claim they are ready to pay a small premium for ecological products, but their willingness to pay is reduced when the premium increases, depending primarily on the purchasing power of the population, but also on age and social status. The respondents are characterised by diverse preferences when purchasing ecological goods depending on their gender. For women, the importance of environmental friendliness when buying is more important than for men. When we determine the willingness of consumers to pay a premium for environmental friendliness, we see that the largest share of respondents who are clearly willing to pay a premium of more than 10% for the environment are employees (10.7%), the smallest share of respondents who are willing to pay a price premium of more than 10 % - pensioners (1.2%). The conducted research allowed for partial verification of the presented thesis that: ecological awareness residents Kherson expressed through the willingness to purchase a ecological goods, increases along with the age of the analysed group. uk_UA
dc.subject екологічні товари uk_UA
dc.subject поведінка споживача uk_UA
dc.subject екологічна свідомість uk_UA
dc.subject готовність платити uk_UA
dc.subject цінова надбавка uk_UA
dc.subject зелений ринок uk_UA
dc.subject ecological goods uk_UA
dc.subject consumer behavior uk_UA
dc.subject ecological awareness uk_UA
dc.subject willingness to pay uk_UA
dc.subject price premium uk_UA
dc.subject green market uk_UA
dc.title Дослідження готовності споживачів до сплати цінової надбавки за екологічність товарів (на прикладі мешканців м. Херсона) uk_UA
dc.title.alternative Research of readiness of consumers to pay a price surcharge for environmental friendliness of goods (on the example of residents of Kherson) uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account