DSpace Repository

THE MODEL OF ASSISTANCE TO PEOPLE WITH PROBLEM EATING BEHAVIOR AND WEIGHT DISORDERS

Show simple item record

dc.contributor.author Шебанова, В. І.
dc.contributor.author Shebanova, V.
dc.date.accessioned 2022-01-31T14:02:36Z
dc.date.available 2022-01-31T14:02:36Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16090
dc.description Шебанова В.І.The model of assistance to people with problem eating behavior and weight disorders = Модель допомоги людям із проблемною харчовою поведінкою та порушеннями ваги. Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2021. Вип. 51. С. 241-265. DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-51 https://cutt.ly/9OrOIT9 uk_UA
dc.description.abstract The aim of the research is to determine the peculiarities of assistance to people with problem eating behavior and weight disorders in different fractals based on the principles of synergetic concept of the formation and development of problem eating behavior in the continuum «norm – pathology». To solve the tasks set in the paper such theoretical research methods as the method of analysis of the scientific literature and generalization have been used. The results of the research showed that synergetics in the field of psychology of eating behavior has significant heuristic potential, which determines the evolutionary methodology of the therapy and psychocorrection taking into account the phenomena of self-organization in the therapeutic space (autonomy, competence, self-worthiness, spiritual maturity, etc.). It is substantiated that a synergetic methodology is a tool for analyzing the nonlinear situation of the development of eating behavior. It is described that the task of specialists is to organize assistance to people with problem forms of eating behavior, aimed at finding resources to normalize patterns of eating behavior and body weight. Conclusions. Synergetic principles and fractal modular components of the conceptual model as a holistic system give grounds to claim that the trajectory of the development at bifurcation points can be changed due to the mobilization of resource potential – activation of protective and compensatory processes of corporeity. It may allow to outline the possibility of increasing effective assistance to people with problem eating strategies and weight deformities by: 1) identifying the peculiarities of subjective discourses as internal guidelines that determine the distorted patterns of eating behavior and, accordingly, are targets for correction; 2) rethinking the ontological problems of existence and the importance of spirituality as a resource potential of the individual, which through the activity of the spirit improves himself or herself and the socio-cultural environment; 3) organization of preventive work at the stages of latent and initial fractals, taking into account the influencing factors; 4) creation of multidisciplinary brigade forms, which include specialists from different fields of knowledge (psychologists, teachers, sociologists, clergy, physicians of various specializations, etc.); 5) creation of individual programs for normalization of eating behavior on the basis of general principles and a new approach to prevention, correction and rehabilitation of people with problem strategies of eating behavior and weight deformities. Мета статті – спираючись на засади синергетичної концепції виникнення та розвитку проблемної харчової поведінки у континуумі «норма – па- тологія», визначити особливості надання допомоги людям із проблемною харчовою поведінкою та порушеннями ваги на різних фракталах. Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано такі теоретичні методи дослідження: метод аналізу наукової літератури, узагальнення. Результати дослідження показали, що синергетика у сфері психології харчової поведінки має значний евристичний потенціал, який визначає еволюційну методологію терапії та психокорекції з урахуванням феноменів самоорганізації особистості у терапевтичному просторі (автономності, компетентності, власної самоцінності, духовної зрілості тощо). Обґрунтовано, що синергетична методологія є інструментом аналізу нелінійної ситуації розвитку харчової поведінки. Описано, що завдання фахівців полягає в організації допомоги людям із проблемними формами харчової поведінки, спрямованої на пошук ресурсів для нормалізації патернів харчової поведінки та ваги тіла. Висновки. Синергетичні принципи та фрактальні модульні компоненти концептуальної моделі як цілісної системи дають підстави стверджувати, що траєкторія розвитку в точках біфуркації може змінитися за рахунок мобілізації ресурсного потенціалу – активізації захисних і компенсаторних процесів тілесності. Це дозволяє окреслити можливість підвищення ефективної допомоги людям із проблемними стратегіями харчової поведінки та деформаціями ваги за рахунок: 1) з’ясування особливостей суб’єктивних дискурсів як внутрішніх орієнтирів, що детермінують викривлені патерни харчової поведінки та, відповідно, є мішенями корекції; 2) переосмислення онтологічних проблем існування-буття та значення духовності як ресурсного потенціалу особистості, котра через діяльність духу вдосконалює себе і соціально-культурне середовище; 3) організації профілактичної роботи на етапах латентного й ініціального фракталів з урахуванням чинників впливу; 4) створення мультидисциплінарних бригадних форм, які включають фахівців із різних галузей знань (психологів, педагогів, соціологів, ду- хівництво, медиків різних спеціалізацій тощо); 5) створення індивідуальних програм нормалізації харчової поведінки на підставі загальних принципів і нового підходу до профілактики, корекції та реабілітації людей із проблемними стратегіями харчової поведінки та деформаціями ваги. Цель статьи – опираясь на принципы синергетической концепции возникновения и развития проблемного пищевого поведения в континууме «норма – патология», определить особенности оказания помощи людям с проблемным пищевым поведением и нарушениями веса на разных фракталах. Для решения поставленных в работе задач использованы следующие теоретические методы исследования: метод анализа научной литературы, обобщение. Результаты исследования показали, что синергетика в области психологии пищевого поведения имеет значительный эвристический потенциал, который определяет эволюционную методологию терапии и психокоррекции с учетом феноменов самоорганизации личности в терапевтическом пространстве (автономности, компетентности, собственной самоценности, духовной зрелости и др.). Обосновано, что синергетическая методология является инструментом анализа нелинейной ситуации развития пищевого поведения. Описано, что задача специалистов заключается в организации помощи людям с проблемными формами пищевого поведения, направленной на поиск ресурсов для нормализации паттернов пищевого поведения и веса тела. Выводы. Синергетические принципы и фрактальные модульные компоненты концептуальной модели как целостной системы дают основания утверждать, что траектория развития в точках бифуркации может измениться за счет мобилизации ресурсного потенциала – активизации защитных и компенсаторных процессов телесности. Это позволяет определить возможность повышения эффективной помощи людям с проблемными стратегиями пищевого поведения и деформациями веса за счет: 1) выяснения особенностей субъективных дискурсов как внутренних ориентиров, детерминирующих искривленные паттерны пищевого поведения и, соответственно, являющихся мишенями коррекции; 2) переосмысления онтологических проблем существования-бытия и значения духовности как ресурсного потенциала личности, которая из-за деятельности духа совершенствует себя и социально-культурную среду; 3) организации профилактической работы на этапах латентного и инициального фракталов с учетом факторов влияния; 4) создания мультидисциплинарных бригадных форм, включающих специалистов из разных областей знаний (психологов, педагогов, социологов, духовенство, медиков различных специализаций); 5) создания индивидуальных программ нормализации пищевого поведения на основании общих принципов и нового подхода к профилактике, коррекции и реабилитации людей с проблемными стратегиями пищевого поведения и деформациями веса. uk_UA
dc.subject psychology of eating behavior uk_UA
dc.subject problem eating behavior uk_UA
dc.subject body weight disorders uk_UA
dc.subject synergetic model of bio-psycho-socio-spiritual development of eating behavior in the continuum «norm – pathology» uk_UA
dc.subject model of assistance uk_UA
dc.title THE MODEL OF ASSISTANCE TO PEOPLE WITH PROBLEM EATING BEHAVIOR AND WEIGHT DISORDERS uk_UA
dc.title.alternative МОДЕЛЬ ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ ІЗ ПРОБЛЕМНОЮ ХАРЧОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТА ПОРУШЕННЯМИ ВАГИ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account