DSpace Repository

Трансформація екологічної ситуації в українських містах-мільйонерах

Show simple item record

dc.contributor.author Маленкова, К. І.
dc.date.accessioned 2022-02-15T08:22:39Z
dc.date.available 2022-02-15T08:22:39Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16368
dc.description Маленкова, К. І. Трансформація екологічної ситуації в українських містах-мільйонерах = Transformation of the ecological situation in Ukrainian cities-millionaires : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / К. І. Маленкова ; наук. керівник к. геогр. н, доц. Р. С. Молікевич ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т біoлoгії, геoграфії та екології, Кафедра географії та екології. – Херсон : ХДУ, 2021. – 52 с. uk_UA
dc.description.abstract Масштабні соціально-економічні та політичні зміни, що відбулися на пострадянському просторі з початку 1990-х років зумовили кардинальні трансформації господарства і розселення в колишніх високопромислових регіонах. Зміни відбулися і в українських промислових містах, в яких крім різних демографічних, урбанізаційних процесів пройшла потужна хвиля деіндустріалізації економіки, зміна планувальних і містобудівних умов, поява фактора реальної ринкової вартості міських земель, розвиток транспорту. Виниклі зміни суттєво вплинули на рівень та характер антропогенного впливу на міське середовище і її екологічний стан. Необхідна комплексна оцінка трансформації еколого-економічної ситуації, обумовленої змінами в галузевій і територіальній структурі економіки міст.За допомогою інтегральних індексів і рейтингів виявити ключові екологічні проблеми, структурні зміни і оцінений вектор екологічних трансформацій міст-мільйонерів У всіх містах спостерігалось покращення екологічної ситуації після розпаду радянського союзу, що пояснюється кризовими явищами в господарстві, закриттю підприємств./ The large-scale socio-economic and political changes that have taken place in the post-Soviet space since the early 1990s have led to radical economic transformations and resettlement in the former high-industrial regions. Changes also took place in Ukrainian industrial cities, where in addition to various demographic and urbanization processes there was a powerful wave of deindustrialization of the economy, changes in planning and urban conditions, the emergence of a factor of real market value of urban land, transport development. The resulting changes have significantly affected the level and nature of anthropogenic impact on the urban environment and its ecological condition. A comprehensive assessment of the transformation of the ecological and economic situation due to changes in the sectoral and territorial structure of the urban economy is needed.Using integrated indices and ratings to identify key environmental problems, structural changes and the estimated vector of environmental transformations of millionaire cities In all cities there was an improvement in the environmental situation after the collapse of the Soviet Union, due to economic crises, closure. uk_UA
dc.subject екологічна ситуація uk_UA
dc.subject міста-мільйонери uk_UA
dc.subject екологічна оцінка uk_UA
dc.subject міське середовище uk_UA
dc.subject індекс екологічного стану uk_UA
dc.subject показники екологічної ситуації uk_UA
dc.subject indicators of the ecological situation. uk_UA
dc.subject index of ecological camp uk_UA
dc.subject mіske middle-class uk_UA
dc.subject ecological assessment uk_UA
dc.subject place-milyoneri uk_UA
dc.subject ecological situation uk_UA
dc.title Трансформація екологічної ситуації в українських містах-мільйонерах uk_UA
dc.title.alternative Transformation of the ecological situation in Ukrainian cities-millionaires uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account