DSpace Repository

TIME SYNTHESIS IN ORGANIZATION OF SENSORIMOTOR ACTION

Show simple item record

dc.contributor.author Plokhikh, V.
dc.contributor.author Popovych, I.
dc.contributor.author Zavatska, N.
dc.contributor.author Losiyevska, O.
dc.contributor.author Zinchenko, S.
dc.contributor.author Nosov, P.
dc.contributor.author Aleksieieva, M.
dc.contributor.author Плохіх, В. В.
dc.contributor.author Попович, І. С.
dc.contributor.author Завацька, Н. Є.
dc.contributor.author Лосієвська, О. Г.
dc.contributor.author Зінченко, С. М.
dc.contributor.author Носов, П. С.
dc.contributor.author Алєксєєва, М. І.
dc.date.accessioned 2022-02-16T06:59:31Z
dc.date.available 2022-02-16T06:59:31Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/16372
dc.description Plokhikh, V., Popovych, I., Zavatska, N., Losiyevska, O., Zinchenko, S., Nosov, P., & Aleksieieva, M. (2021). Time Synthesis in Organization of Sensorimotor Action. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(4), 164-188. https://doi.org/10.18662/brain/12.4/243 uk_UA
dc.description.abstract Time synthesis of sensorimotor action is reviewed as a process of a coherence setting action duration (expected duration), time sequence of required operations and significant changes in conditions. Aim: to experimentally set up the connection of time synthesis success and efficiency of realization sensorimotor action in changeable conditions. Hypothesis: successful time synthesis of the setting duration and the temporal sequence of operations in the mental organization of sensorimotor action in changing conditions is realized in accordance with the corresponding operational meaning and is allowed by anticipatory effects and an increase in the effectiveness of the action, materials and methods. An experimental study involved 152 male and female students. Participants of the investigation solved experimental tasks, implemented in a computer version, according to schemes of a simple visual-motor reaction and a choice reaction (separately and in combination), according to a scheme of sensorimotor action with a warning signal when the apperceptive scheme, setting duration and sequence of required operations were changed promptly. Results were reviewed in the aspect of disclosing the features of the subject's elimination of the uncertainty of the moment of achieving the goal in the future and the construction of a sequence of operations of sensorimotor actions in a connection with changes in external conditions, typical for the time deficit regime. The conditionality of the time synthesis of sensorimotor action by the actual operational meaning was established revealing that the successful temporal synthesis of sensorimotor action in changing conditions is associated with the fastest acceptance of an adequate apperceptive scheme, with effective anticipation of the moment of achieving the goal and the formation of a detailed setting duration of action, with the formation of a temporal sequence of required operations. Conclusions. The levels of success of the time synthesis of sensorimotor action in changing conditions are highlighted: “quite successful; moderately successful; unsuccessful.” Часовий синтез сенсомоторного дії розглядається як процес узгодження настановлення тривалості (очікувана протяжність) дії, часової послідовності потребових операцій і значущих змін умов. Мета: експериментально встановити зв’язок успішності часового синтезу та ефективності реалізації сенсомоторної дії в змінних умовах. Гіпотеза: успішний часовий синтез настановлення тривалості та часової послідовності операцій у психічній організації сенсомоторної дії в змінних умовах реалізується згідно з відповідним операційним змістом і дозволяє антиципаційним ефектам та підвищенням ефективності дії. Матеріали і методи. У експериментальному дослідженні взяли участь 152 студенти чоловічої та жіночої статі. Учасники дослідження вирішували експериментальні задачі, реалізовані в комп’ютерному варіанті за схемою простої візуально-моторної реакції та реакцій вибору (роздільно та в комбінаціях), за схемою сенсомоторних дій із випереджувальним сигналом при оперативній зміні апперцептивної схеми, тривалості встановлення та послідовності потребових операцій. Результати розглядаються в аспектах розкриття особливостей видалення суб’єктом невизначеності моментів досягнення цілі в майбутньому та побудови послідовності операцій сенсомоторного дії у зв’язку із змінами зовнішніх умов, характерними для режиму дефіциту часу. Встановлена зумовленість часового синтезу сенсомоторної дії актуальним оперативним змістом. З’ясовано, що успішний часовий синтез сенсомоторної дії в змінних умовах пов’язаний з найбільш швидким прийняттям адекватної апперцептивної схеми, з ефективною антиципацією моменту досягнення цілі та формуванням встановленої тривалості дії, з формуванням часової послідовності потребових операцій. Висновки. Виокремлено рівні успішності часового синтезу сенсомоторної дії в змінних умовах: цілком успішний; помірно успішний; малоуспішний. uk_UA
dc.subject Setting uk_UA
dc.subject anticipation uk_UA
dc.subject operational meaning uk_UA
dc.subject duration uk_UA
dc.subject apperceptive scheme uk_UA
dc.subject настановлення uk_UA
dc.subject антиципація uk_UA
dc.subject оперативний зміст uk_UA
dc.subject тривалість uk_UA
dc.subject апперцептивна схема uk_UA
dc.title TIME SYNTHESIS IN ORGANIZATION OF SENSORIMOTOR ACTION uk_UA
dc.title.alternative ЧАСОВИЙ СИНТЕЗ В ОРГАНІЗАЦІЇ СЕНСОМОТОРНОЇ ДІЇ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account