DSpace Repository

ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Show simple item record

dc.contributor.author Блинова, О. Є.
dc.contributor.author Бабатіна, С. І.
dc.contributor.author Казібекова, В. Ф.
dc.contributor.author Крупник, І. Р.
dc.contributor.author Мойсеєнко, В. В.
dc.contributor.author Олейник, Н. О.
dc.contributor.author Попович, І. С.
dc.contributor.author Тавровецька, Н. І.
dc.contributor.author Шебанова, В. І.
dc.date.accessioned 2022-04-13T14:22:20Z
dc.date.available 2022-04-13T14:22:20Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-617-7941-72-8
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/123456789/16424
dc.description Мойсеєнко, В. В. Збірник навчальних програм для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки : зб. навч. прогр. / О. Є. Блинова, С. І. Бабатіна, В. Ф. Казібекова, І. Р. Крупник, В. В. Мойсеєнко, Н. О. Олейник, І. С. Попович, Н. І. Тавровецька, В. І. Шебанова; за ред. В. В. Мойсеєнко. – Херсон : Книжкове видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2022. – 252 с. uk_UA
dc.description.abstract Навчально-програмне видання є збірником навчальних програм з циклу професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП Психологія/спеціальності 053 Психологія/галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Перелік навчальних дисциплін/освітніх компонент увідповіднено згідно затвердженої освітньо-професійної програми Психологія підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Основою розробки та оформлення навчальної програми є: Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», Ліцензійні умов провадження освітньої діяльності (постанова КМУ від 30 грудня 2015 №1187 (в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 №365)) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2021-п#Text), Статут Херсонського державного університету, Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни кафедри Херсонського державного університету, Положення про організацію освітнього процесу в Херсонському державному університеті. До розробки навчальних програм залучені кваліфіковані фахівці кафедри психології. Навчальні програми містять вступ, у якому визначено предмет та міждисциплінарні зв’язки, що відображають роль та значення навчальної дисципліни/освітньої компоненти в професійній підготовці психолога, означені професійні компетентності та програмні результати навчання, розкрито основний зміст навчальної дисципліни/освітньої компоненти, надано перелік рекомендованої літератури, зазначені обсяг та форма підсумкового контролю, визначені засоби діагностики успішності навчання. Збірник навчальних програм з циклу професійної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за ОП Психологія/спеціальності 053 Психологія/галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки розрахований на викладачів, здобувачів усіх рівнів вищої освіти, психологів, наукових співробітників у галузі соціально-поведінкових наук та суміжних дисциплін. uk_UA
dc.title ЗБІРНИК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Факультет психології, історії та соціології
    Кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та соціології. Кафедра психології. Кафедра історії, археології та методики викладання. Кафедра філософії та соціально-гуманітарних наук

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account