DSpace Repository

СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Show simple item record

dc.contributor.author Блинова, О. Є.
dc.contributor.author Blynova, O. Ye.
dc.date.accessioned 2016-03-16T11:06:56Z
dc.date.available 2016-03-16T11:06:56Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/1682
dc.description Блинова, О. Є. Соціальні стереотипи та ідентичність: особливості взаємозв’язку / О. Є. Блинова // Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України / редакційна колегія. : Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін. – К. : Міленіум, 2014. – Вип. 1(15). – С. 238-247. uk_UA
dc.description.abstract Статтю присвячено аналізу взаємозв’язків між соціальними стереотипами та соціальною ідентичністю в умовах глобалізації суспільства. Соціальні стереотипи закріплюються у суспільстві, детермінують систему цінностей, норм, правил, звичаїв, виконуючи функції соціальної ідентифікації особистості. Групова ідентичність є ототожненням індивіда з груповими цінностями, нормами, позитивними стереотипами. Показано, що оцінка відмінностей між членами інгрупи є більш диференційованою та визначається переважно індивідуальними особливостями особистості, водночас оцінка відмінностей між групами є стереотипізованою, у наданні цих оцінок спрацьовує механізм соціальної категоризації, що значно схематизує отримане уявлення. З’ясовано, що в ситуації протиставлення «Ми» проти «Них», зокрема, у ситуації змагання за визнання чи статус, оцінки членів як інгрупи, так і аутгрупи стають більш стереотипними, та водночас сприяють консолідації групової ідентичності. Стереотипізацію розглянуто як механізм орієнтації індивіда в строкатому, соціально неоднорідному середовищі. Оскільки сьогодні українське суспільство перебуває у стані «ідентифікаційної невизначеності», одним із важливих завдань є формування позитивних стереотипів як основи формування національної ідентичності. Статья посвящена анализу взаимосвязей между социальными стереотипами и социальной идентичностью в условиях глобализации общества. В обществе закрепляются социальные стереотипы, детерминируют систему ценностей, норм, правил, обычаев, выполняя функции социальной идентификации личности. Групповая идентичность определяется через отождествление индивида с групповыми ценностями, нормами, позитивними стереотипами. Показано, что оценка различий между членами ингруппы является более дифференцированной и определяется преимущественно индивидуальными особенностями личности, в то же время оценка различий между группами является стереотипизированной, здесь срабатывает механизм социальной категоризации, схематизирующий полученное представление. Выявлено, что в ситуации противопоставления «Мы» против «Них», в частности, в ситуации соревнования за признание или статус, оценки членов как ингруппы, так и аутгруппы становятся более стереотипными, что в то же время способствует консолидации групповой идентичности. Стереотипизация рассматривается как механизм ориентации индивида в социально неоднородной среде. Поскольку сегодня украинское общество находится в состоянии «идентификационной неопределенности», одной из важных задач является формирование позитивных стереотипов как основы формирования национальной идентичности. Thearticleisdevotedtotheanalysisofinterrelationsbetweensocialstereotypesandsocialide ntityundertheconditions of society’s globalization. Social stereotypes are fixed in the society, determine its system of values, norms, rules, customs, exercising the functions of person’s social identification. To realize personal identity and recreate the identity of the group, one needs some stereotypes concerning other groups, herewith the formation of ‘they’-image helping to understand more precisely ‘we’-image takes place. Group identity is the identification of the individual with group’s values, norms, positive stereotypes. Stereotypization is viewed as a mechanism of individual’s orientation in the patchy, socially inhomogeneous environment. Considering that Ukrainian society is currently in the condition of ‘social uncertainty’, one of the important tasks is the formation of social stereotypes as the basis for national identity formation. uk_UA
dc.subject соціальний стереотип uk_UA
dc.subject соціальна ідентичність uk_UA
dc.subject ідентифікація uk_UA
dc.subject «Ми»-образ uk_UA
dc.subject «Вони»-образ uk_UA
dc.subject социальный стереотип uk_UA
dc.subject социальная идентичность uk_UA
dc.subject идентификация uk_UA
dc.subject «Мы»-образ uk_UA
dc.subject «Они»-образ uk_UA
dc.subject social stereotype uk_UA
dc.subject social identity uk_UA
dc.subject identification uk_UA
dc.subject ‘we’-image uk_UA
dc.subject ‘they’-image uk_UA
dc.title СОЦІАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ uk_UA
dc.title.alternative Social stereotypes and identity: peculiarities of interconnection uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account