DSpace Repository

Корекція психомоторної функції дітей 8-10 років зі зниженим слухом засобами фізичного виховання

Show simple item record

dc.contributor.author Гацоєва, Л. С.
dc.contributor.author Гацоева, Л. С
dc.contributor.author Gatsoeva, L. S.
dc.date.accessioned 2014-10-10T10:00:30Z
dc.date.available 2014-10-10T10:00:30Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/247
dc.description Гацоєва, Л. С. Корекція психомоторної функції дітей 8-10 років зі зниженим слухом засобами фізичного виховання[Текст]: автореф. дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту за спец. 24.00.02 / Л. С. Гацоєва. - Харків, 2013. - 21 с. uk_UA
dc.description.abstract Мета дослідження полягає корекції психомоторної функції дітей 8-10 років зі зниженим слухом засобами фізичного виховання на основі системного використання засобів і методів фізичного виховання та оптимізації рухової активності Об’єкт дослідження – система фізичного виховання дітей 8-10 років зі зниженим слухом. Предмет дослідження – корекція психомоторної функції дітей 8-10 років зі зниженим слухом засобами фізичного виховання. Досягнення поставленої мети припускало вирішення таких завдань: проаналізувати за літературними даними зміст корекційних програм та методик фізичного виховання дітей зі зниженим слухом; вивчити рівень фізичного стану дітей 8-10 років зі зниженим слухом; виявити вікову динаміку розвитку рухової активності, фізичної і розумової працездатності, фізичної підготовленості та психомоторної функції дітей зі зниженим слухом; розробити оціночні таблиці фізичного розвитку, фізичної підготовленості, рухової активності, фізичної та розумової працездатності та психомоторної функції дітей зі зниженим слухом молодшого шкільного віку; розробити та експериментально обґрунтувати авторську методику корекції психомоторної функції дітей 8-10 років зі зниженим слухом засобами фізичного виховання. На основі експериментальних даних розроблено методичні рекомендації для учителів фізичної культури спеціальних загальноосвітніх шкіл „Методика корекції психомоторної функції дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом засобами фізичного виховання”. uk_UA
dc.description.abstract Цель исследования заключается у коррекции психомоторной функции детей 8-10 лет со сниженным слухом средствами физического воспитания на основе системного использования средств и методов физического воспитания и оптимизации двигательной активности Объект исследования - система физического воспитания слабослышащих детей 8-10 лет. Предмет исследования - коррекция психомоторной функции слабослышащих детей 8-10 лет средствами физического воспитания. Достижение поставленной цели предполагало решение таких заданий: проанализировать по литературным данным содержание коррекционных программ и методик физического воспитания слабослышащих детей; изучить уровень физического состояния; выявить возрастную динамику развития двигательной активности, физической и умственной работоспособности, физической подготовленности и психомоторной функции; разработать оценочные таблицы физического развития, физической подготовленности, двигательной активности, физической и умственной работоспособности и психомоторной функции; разработать и экспериментально обосновать авторскую методику коррекции психомоторной функции слабослышащих детей 8-10 лет средствами физического воспитания. Внедрено учебное пособие «Методика коррекции психомоторной функции детей младшего школьного возраста со сниженным слухом средствами физического воспитания» в практику физического воспитания специальных общеобразовательных школ и школ-интернатов.
dc.description.abstract The purpose of the study is a correction of psychomotor function of children 8-10 years with hearing loss means of physical education on the basis ofsystemic use of means and methods of physical education and physical activity to optimize The object of study - a system of physical education of children 8-10 years with diminished hearing. Purpose of the study - the correction of psychomotor function of children 8-10 years with diminished hearing means of physical education Achieving this goal imply the following tasks: analyze literature data content remedial learning programs of physical education of children with diminished hearing to examine the level of physical condition of children 8-10 years with diminished hearing; identify the age dynamics of physical activity, physical and mental performance, physical fitness and psychomotor function of children with diminished hearing, develop evaluation table of physical development, physical fitness, physical activity, physical and mental performance and psychomotor function of children with diminished hearing primary school age, to develop and experimentally justify the author's method of correction of psychomotor function of children 8-10 years with diminished hearing by means of physical education. Based on experimental data developed guidelines for teachers physical training of special schools “Methods of correction of psychomotor function of partially deaf children of primary school means of physical education”
dc.subject молодші школярі uk_UA
dc.subject корекції uk_UA
dc.subject психомоторна функція uk_UA
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.subject рухова активність uk_UA
dc.subject фізична підготовленість uk_UA
dc.subject засоби uk_UA
dc.subject методи uk_UA
dc.subject младшие школьники uk_UA
dc.subject коррекция uk_UA
dc.subject психомоторная функция uk_UA
dc.subject физическое воспитание uk_UA
dc.subject двигательная активность uk_UA
dc.subject физическая подготовленность uk_UA
dc.subject средства uk_UA
dc.subject методы uk_UA
dc.subject younger students uk_UA
dc.subject correction uk_UA
dc.subject psychomotor function uk_UA
dc.subject physical education uk_UA
dc.subject physical activity uk_UA
dc.subject physical training uk_UA
dc.subject means uk_UA
dc.subject methods uk_UA
dc.title Корекція психомоторної функції дітей 8-10 років зі зниженим слухом засобами фізичного виховання uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account