DSpace Repository

МІСЦЕ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПЕРІОД ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Стрілецька, І. І.
dc.date.accessioned 2017-04-10T11:22:57Z
dc.date.available 2017-04-10T11:22:57Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2728
dc.description Стрілецька, І. І. Соціальний інтелект як чинник професійного становлення особистості / І. І. Стрілецька // Психологія особистості : наук. теор.-метод. і прикладний психологічний журнал. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. – Вип. 1 (6). - С. 285-292. uk_UA
dc.description.abstract Стаття присвячена теоретичному аналізу місця і ролі соціального інтелекту у період професійного становлення студентів. Узагальнено напрямки розробки проблематики впливу соціального інтелекту на професійне становлення майбутніх фахівців в роботах сучасних українських та російських авторів. Проаналізовано психолого-педагогічні погляди сутності поняття «професійне становлення» та виявлено, що його основною характерологічною складовою є соціальний інтелект як здатність, що обумовлює ефективність міжособистісної взаємодії, соціальної адаптації та реалізації професійних функцій фахівця. Обґрунтовано вагомість ролі соціального інтелекту в період професійного становлення для позначення необхідності в досконалім володінні майбутніми фахівцями своєю професійною діяльністю, запорукою якої є продуктивне вирішення фахових завдань, правильно розуміти власну поведінку та поведінку інших людей, з умінням налагоджувати ефективну взаємодію у групі та формувати команду. Статья посвящена теоретическому анализу места и роли социального интеллекта в период профессионального становления студентов. Обобщены направления разработки проблематики влияния социального интеллекта на профессиональное становление будущих специалистов в работах современных украинских и российских авторов. Проанализированы психолого-педагогические взгляды сущности понятия «профессиональное становление» и выявлено, что его основной характерологические составляющей является социальный интеллект как способность, обусловливающая эффективность межличностного взаимодействия, социальной адаптации и реализации профессиональных функций специалиста. Обоснованно значимость роли социального интеллекта в период профессионального становления для обозначения необходимости в совершенном владении будущими специалистами своей профессиональной деятельностью, залогом которой является продуктивное решение профессиональных задач, правильное понимание собственного поведения и поведения других людей, умение обеспечивать эффективное взаимодействие в группе и формировать команду. The article is a theoretical analysis of the place and role of social intelligence during the professional development of students. Overview types development issues impact on social intelligence professional formation of future professionals in the works of modern Ukrainian and Russian authors. The analysis of psychological and pedagogical views essence of the concept of "professional development" and found that its main component is characterological social intelligence as an ability that determines the effectiveness of interpersonal interaction, social adaptation and implementation specialist professional functions. Soundly importance of the role of social intelligence during professional development to indicate the need for mastery of future specialists their profession, which is key to a productive resolution of professional tasks correctly understand their own behavior and the behavior of other people with the ability to establish effective interaction in the group and form a team. uk_UA
dc.subject соціальний інтелект uk_UA
dc.subject професійне становлення uk_UA
dc.subject міжособистісна взаємодія uk_UA
dc.subject фахівець uk_UA
dc.subject комунікативна компетентність uk_UA
dc.subject самореалізація uk_UA
dc.subject самовизначення uk_UA
dc.subject концепція uk_UA
dc.subject социальный интеллект uk_UA
dc.subject профессиональное становление uk_UA
dc.subject межличностное взаимодействие uk_UA
dc.subject специалист uk_UA
dc.subject коммуникативная компетентность uk_UA
dc.subject самореализация uk_UA
dc.subject самоопределение uk_UA
dc.subject концепция uk_UA
dc.subject social intelligence uk_UA
dc.subject professional development uk_UA
dc.subject interpersonal interaction uk_UA
dc.subject professional uk_UA
dc.subject communicative competence uk_UA
dc.subject self-realization uk_UA
dc.subject concept uk_UA
dc.title МІСЦЕ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПЕРІОД ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account