DSpace Repository

МАРКЕРИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВИСОКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У ЛІТНІЙ СЕЗОН

Show simple item record

dc.contributor.author Пришва, О. Б.
dc.contributor.author Pryshva, O.
dc.date.accessioned 2017-05-04T10:55:06Z
dc.date.available 2017-05-04T10:55:06Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/2811
dc.description Пришва, О. Маркери фізичного стану чоловіків зрілого віку у фізичній активності високої інтенсивності в літній сезон / О. Пришва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2016. - 1 (33). - С. 69-75. uk_UA
dc.description.abstract Актуальність. Фізична активність середньої та високої інтенсивності є важливим компонентом здоров’я, та довголіття чоловіків зрілого віку. Фізична активність середньої інтенсивності може забезпечуватись у процесі побутової, соціальної діяльності. Для фізичної активності високої інтенсивності необхідна фізична готовність організму, відображена у фізичному стані людини. Який може змінюватись під впливом сезонних факторів. Мета. Знайти особливості фізичного стану чоловіків перед їх заняттями фізичною активністю високої інтенсивності у літній період, та перевірити їх ефективність. Методи. У чоловіків 35-50 років що ведуть здоровий спосіб життя досліджувався індекс маси тіла, фізичний стан за методикою Баєвського. Дослідження проводились: вранці та увечері кожного дня. Результати порівнювались: напередодні, у день фізичної активності високої інтенсивності, із середньомісячними показниками. Фізична активність досліджувалась за методикою IPAQ. Результати. Знайдені достовірні (p<0,05) відмінності у фізичному стані чоловіків напередодні та у день їх фізичної активності високої інтенсивності. Помічені зміни були: у вазі тіла, у частоті серцевих скорочень, у адаптаційному потенціалі Баєвського. Найбільш значимий показник визначили як маркер. Для перевірки його ефективності було запропоновано чоловікам на протязі місяця планувати індивідуальну фізичну активність високої інтенсивності відповідно цього маркеру. Результатом стало достовірне (p<0,05) збільшення кількості та тривалості занять фізичною активністю високої інтенсивності, покращення фізичного стану на 5,66% у комплексному тесті Баєвського. Висновки. Врахування змін фізичного стану чоловіків відіграє важливу роль у плануванні їх фізичної активності високої інтенсивності. Інформативним маркером у літній сезон може бути зростання адаптаційного потенціалу Баєвського на 3,29% для оперативного планування фізичної активності високої інтенсивності на цей день. Актуальность. Физическая активность средней и высокой интенсивности является важным компонентом здоровья и долголетия мужчин зрелого возраста. Физическая активность средней интенсивности может обеспечиваться в течение дня в процессе бытовой, социальной деятельности. Для физической активности высокой интенсивности необходима физическая готовность организма, отражаемая в физическом состоянии человека. Которое может быть подвержено влиянию сезонных факторов. Цель. Найти особенности физического состояния у мужчин перед их занятиями физической активностью высокой интенсивности в летний период, и проверить их эффективность. Методы. У мужчин 35-50 лет ведущих здоровый образ жизни исследовался индекс массы тела, физическое состояние по методике Баевского. Исследования проводились утром и вечером каждый день. Результаты сравнивались: накануне, в день физической активности высокой интенсивности, со среднемесячными показателям. Физическая активность исследовалась по методике IPAQ. Результаты. Найденные достоверны (p<0,05) различия в физическом состоянии мужчин накануне и в день их физической активности высокой интенсивности. Замеченные изменения были: в весе тела, в частоте сердечных сокращений, в адаптационном потенциале Баевского. Наиболее значимый показатель определили как маркер. Для проверки его эффективности было предложено мужчинам в течение месяца планировать индивидуальную физическую активность высокой интенсивности соответственно этого маркера. Результатом стало достоверное (p<0,05) увеличение количества и продолжительности занятий физической активностью высокой интенсивности, улучшение физического состояния на 5,66% в комплексном тесте Баевского. Выводы. Учет изменений физического состояния мужчин играет важную роль в планировании их физической активности высокой интенсивности. Информативным маркером в летний сезон может быть рост адаптационного потенциала Баевского на 3,29% для оперативного планирования на этот день физической активности высокой интенсивности. Background. Medium and vigorous physical activity is important component of health and longevity male adulthood. Medium physical activity may be provided during the day in the home and social activities. For vigorous physical activity required physical readiness of the organism to significant physical activity, reflected in the physical condition, what may change due to seasonal factors. Objective. To find features of physical condition of men before their vigorous physical activity sessions in the summer season, and test their effectiveness. Design. Investigated body mass index, physical condition by the method Baevsky in men 35-50 years leading a healthy lifestyle. Research conducted morning and evening every day. Results were compared: the day before, the day of vigorous physical activity, and with average per month . Physical activity was studied by the IPAQ method. Results. Found significant (p<0,05) differences in the physical condition of men before and the day of physical activity of high intensity. Marked changes were: body weight, the heart rate, the adaptive capacity by Baevsky. The most significant figure identified as a marker. To test its effectiveness was offer to men plan individual vigorous physical activity under this marker for one month. The result was significant (p<0,05) increase the number and duration of vigorous physical activity, better physical condition to 5,66% in the integrated test by Baevsky. Conclusions. The important role in planning of vigorous physical activity plays the physical condition of age men. Informative marker to operational planning vigorous physical activity on this day can be an increase of comprehensive assessment of physical condition by Baevsky to 3.29% in summer season. uk_UA
dc.subject Фізична активність високої інтенсивності uk_UA
dc.subject фізичний стан uk_UA
dc.subject індивідуальне планування фізичної активності uk_UA
dc.subject Физичическая активность высокой интенсивности uk_UA
dc.subject физическое состояние uk_UA
dc.subject индивидуальное планирование физической активности uk_UA
dc.subject vigorous physical activity uk_UA
dc.subject physical condition uk_UA
dc.subject individual planning of physical activity uk_UA
dc.title МАРКЕРИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ЧОЛОВІКІВ ЗРІЛОГО ВІКУ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ВИСОКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ У ЛІТНІЙ СЕЗОН uk_UA
dc.title.alternative Маркеры физического состояния мужчин зрелого возраста для индивидуального планирования физической активности в летний сезон uk_UA
dc.title.alternative Physical condition markers of age men for individual planning of vigorous physical activity during the summer season uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account