Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3183
Title: ОСОБИСТІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА ЯК ЗАМОВНИКИ ТА СПОЖИВАЧІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
Other Titles: Личность, общество и государство как заказчики и потребители образовательных услуг
Individual, society and the state as a customer And consumers of educational services
Authors: Костючков, С. К.
Костючков, С. К.
Kostyuchkov, S. K.
Keywords: індивід
соціум
державна влада
освітня послуга
сфера освіти
біовлада
ринкова економіка
индивид
социум
государственная власть
образовательная услуга
сфера образования
биовласти
рыночная экономика
individual
society
government
educational services
education sector
biovlada
market economy
Issue Date: 2015
Abstract: В статті розглядаються особливості інтеракцій особистості, суспільства і держави, як замовників і споживачів освітніх послуг в контексті стратегії розвитку сучасної освітньої системи; визначене поняття "освітня послуга" в контексті освітнього споживчого ринку;охарактеризовано систему діючих суб’єктів − акторів освітнього процесу;проаналізовані погляди М. Фуко на освіту, як соціальний інститут, який в сучасному західному світі є системою обмеження свободи особистості; зроблено висновок про те, що в сучасних умовах виникають різноманітні групи замовників й споживачів освітніх послуг, які відрізняються запитами, інтересами та фінансовими можливостями на ринку освіти. В статье рассматриваются особенности интеракций личности, общества и государства, как заказчиков и потребителей образовательных услуг в контексте стратегии развития современной образовательной системы; определено понятие "образовательная услуга" в контексте образовательного потребительского рынка; охарактеризованы систему действующих субъектов – акторов образовательного процесса; проанализированы взгляды М. Фуко на образование, как социальный институт, который в современном западном мире системой ограничения свободы личности; сделан вывод о том, что в современных условиях возникают различные группы заказчиков и потребителей образовательных услуг, которые отличаются запросами, интересами и финансовыми возможностями на рынке образования. The article deals with the peculiarities of interactions of individuals, society and the state, as customers and consumers of educational services in the context of the strategy of the modern educational system; definitions of "educational services" in the context of education of the consumer market, characterized system actors – actors of the educational process, analyzed by Foucault views education as a social institution, which in the modern Western world is a system limitation of individual freedom; concluded that under modern conditions arise diverse group of customers and consumers of educational services that are different demands, interests and financial opportunities in the education market.
Description: Костючков, С. К. ОСОБИСТІСТЬ, СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА ЯК ЗАМОВНИКИ ТА СПОЖИВАЧІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ / С. К. Костючков // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2015. - Вип. 3(81). - С. 16-21.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3183
Appears in Collections:Факультет психології, історії та соціології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30.pdf518.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.