DSpace Repository

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Костючков, С. К.
dc.date.accessioned 2017-07-11T10:21:23Z
dc.date.available 2017-07-11T10:21:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3218
dc.description Костюсков, С. К. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ ХХІ СТОЛІТТЯ / С. К. Костюсков // Наукові праці МАУП. - К. : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2014. - Вип. 2 (41). - С. 39-44. uk_UA
dc.description.abstract Не можна не погодитися із думкою А. Тойнбі про те, що історія кожного народу, держави та цивілізації у цілому розвивається за принципом виклик — відповідь — виклик. Процес формування нової системи міжнародних відносин відбувається в умовах, коли активно реалізується імплікація сучасної мультиполярної системи міжнародних відносин із модерними тенденціями розвитку міжнародних відносин: глобалізацією, локалізацією, інтеграцією та дезінтеграцією, світовою економічною кризою, зміною ролі національних держав. Докорінні правові, політичні й соціальні реформи змінюють стереотипи соціально-політичної реальності, модифікують концептуальне оформлення існуючих моделей міжнародного життя, потенціюючи формування нових проектів світоустрою, котрі ґрунтуються на принципах співпраці, відкритості, взаємної відповідальності, політичного, соціального, економічного й культурного партнерства. uk_UA
dc.description.abstract Нельзя не согласиться с мнением А. Тойнби о том , что история каждого народа, государства и цивилизации в целом развивается по принципу вызов — ответ — вызов. Процесс формирования новой системы международных отношений происходит в условиях, когда активно реализуется импликация современной мультиполярной системы международных отношений с модерными тенденциями развития международных отношений: глобализацией, локализацией, интеграцией и дезинтеграцией, мировым экономическим кризисом, изменением роли национальных государств. Коренные правовые, политические и социальные реформы меняют стереотипы социально-политической реальности, модифицируют концептуальное оформление существующих моделей международной жизни, потенцируя формирования новых проектов мироустройства, которые основываются на принципах сотрудничества, открытости, взаимной ответственности, политического, социального, экономического и культурного партнерства.
dc.description.abstract We can not agree with the opinion of Arnold Toynbee that the history of every nation, state and civilization as a whole develops the principle challenge — response — a challenge. The formation of a new system of international relations comes at a time when actively realized the implication of modern multipolar system of international relations on modern trends in international relations: globalization, localization, integration and disintegration, global economic crisis and the changing role of nation states. Radical legal, political and social reforms changing patterns of socio-political reality, modify the conceptual design of existing models of international life potentsiyuyuchy formation of new world order projects that are based on the principles of cooperation, transparency, mutual accountability, political, social, economic and cultural partnership.
dc.title СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН У ПЕРШІЙ ДЕКАДІ ХХІ СТОЛІТТЯ uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account