DSpace Repository

Трансформація філософсько-освітніх ресурсів у контексті глобалізованого та інтернаціоналізованого світу

Show simple item record

dc.contributor.author Костючков, С. К.
dc.date.accessioned 2017-07-11T10:48:03Z
dc.date.available 2017-07-11T10:48:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3221
dc.description Костючков, С. К. Трансформація філософсько-освітніх ресурсів у контексті глобалізованого та інтернаціоналізованого світу / С. К. Костючков // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ, 2015. - № 6. - С. 37-42. uk_UA
dc.description.abstract У статті досліджено сутність і зміст головних проблем (у тому числі й освітніх), які постають перед людством у зв’язку із глобалізацією; відзначається, що у дофілософський період культура і світогляд людини носили синкретичний характер, тому педагогічна діяльність не була прерогативою певних представників суспільства. Уточнено особливості розвитку системи освіти на різних історичних етапах. Підкреслюється, що у процесі глобалізації та інтернаціоналізації система освіти переходить на якісно новий етап – стадію міжнародної інтеграції, яка поступово розвивається до рівня інтернаціоналізації національних освітніх систем. Звернено увагу на велику кількість методологій, концепцій і підходів до аналізу різних рівнів, сторін, напрямів і граней освітньої системи в цілому як самостійної підсистеми культури, цивілізації, суспільства. Акцентовано увагу на очевидності того факту, що в умовах глибоких структурних трансформацій суспільство постає перед необхідністю продукування нової освітньої моделі, релевантної та адекватної умовам розвитку сучасної правової держави і громадянського суспільства. Зроблено висновок про те, що в умовах глибоких структурних трансформацій суспільство постає перед необхідністю продукування нової освітньої моделі, релевантної та адекватної умовам розвитку сучасної правової держави і громадянського суспільства. uk_UA
dc.description.abstract This article explores the nature and content of the main problems (including educational) facing humanity in connection with globalization; notes that in the period dofilosofskyy culture and worldview man wearing syncretic character, so pedagogical activity was the prerogative of certain members of society. Peculiarities of the education system at different stages of development. It is emphasized that the process of globalization and internationalization of education system moves to a new stage - the stage of international integration, which gradually developed to the level of internationalization of national educational systems. Attention is paid to a large number of methodologies, concepts and approaches to the analysis of different levels, party areas and facets of the educational system as a whole as an independent subsystem of culture, civilization and society. Attention is given to the evidence of the fact that in a deep structural transformation of society confronts the need to produce new educational models, relevant and adequate conditions of modern rule of law and civil society. The conclusion is that in a deep structural transformation of society confronts the need to produce new educational models, relevant and adequate conditions of modern rule of law and civil society. Keywords: globalization, philosophy of science, culture, civilization, nature, existential space, environment, spiritual sphere, internationalization.
dc.subject глобалізація uk_UA
dc.subject філософія освіти uk_UA
dc.subject культура uk_UA
dc.subject цивілізація uk_UA
dc.subject природа uk_UA
dc.subject буттєвий простір uk_UA
dc.subject екологія uk_UA
dc.subject духовна сфера uk_UA
dc.subject інтернаціоналізація uk_UA
dc.subject globalization uk_UA
dc.subject philosophy of science uk_UA
dc.subject culture uk_UA
dc.subject civilization uk_UA
dc.subject nature uk_UA
dc.subject existential space uk_UA
dc.subject environment uk_UA
dc.subject spiritual sphere uk_UA
dc.subject internationalization uk_UA
dc.title Трансформація філософсько-освітніх ресурсів у контексті глобалізованого та інтернаціоналізованого світу uk_UA
dc.title.alternative Transformation of philosophical and educational resources in the context of a globalized and internationalized world uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account