Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3282
Title: Конструювання особистістю моделі очікуваного майбутнього
Authors: Попович, І. С.
Keywords: модель очікуваного майбутнього
конструювання
очікування
соціальні очікування особистості
образ бажаного майбутнього
модель ожидаемого будущего
конструирование
ожидания
социальные ожидания личности
образ желаемого будущего
model of expected future
construction
expectations
social expectations of personality
image of the desired future
Issue Date: 2015
Abstract: У статті теоретично обґрунтовано концепцію конструювання особистістю моделі очікуваного майбутнього. Розглянуто і схематично показано залежність конструювання моделі очікуваного майбутнього від зовнішніх та внутрішніх чинників психічної регуляції поведінки, від рівнів сформованості соціальних очікувань особистості та від властивостей соціальних очікувань особистості. У логічній послідовності окреслено та проаналізовано умови конструювання моделі очікуваного майбутнього. Запропоновано схему конструювання моделі очікуваного майбутнього. В статье теоретически обосновано концепцию конструирования личностью модели ожидаемого будущего. Рассмотрены и схематически показаны зависимость конструирования модели ожидаемого будущего от внешних и внутренних факторов психической регуляции поведения, от уровней сформированности социальных ожиданий личности и от свойств социальных ожиданий личности. В логической последовательности определены и проанализированы условия конструирования модели ожидаемого будущего. Предложена схема конструирования модели ожидаемого будущего. The article it is theoretically grounded the concept of construction of models of expected future by personality. It is considered and schematically show the dependence of construction of model of expected future on external factors of mental behavior regulation, on internal factors of mental behavior regulation, on the levels of the formation of social expectations of the personality and properties of social expectations. It is outlined and analyzed in a logical order such conditions of construction of models of expected future. The scheme of construction of models of expected future is proposed.
Description: Попович І. С. Конструювання особистістю моделі очікуваного майбутнього / І. С. Попович // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія : психологічні науки : зб. наук. праць ХДУ / За ред. О. Є. Блинової. – Херсон : ВД «Гельветика», 2015. – Вип. 6. – С. 145–154.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3282
Appears in Collections:Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdf524.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.