Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3297
Title: Соціальні очікування особистості як процес психічної регуляції поведінки
Authors: Попович, І. С.
Keywords: соціальні очікування особистості
психічний процес
процес психічної регуляції
джерело очікувань
об’єкт очікувань
предмет очікувань
модель очікуваного майбутнього
социальные ожидания личности
психический процесс
процесс психической регуляции
источник ожиданий
объект ожиданий
предмет ожиданий
модель ожидаемого будущего
social expectations of personality
mental process
mental regulation process
source of expectations
expectations of an object
subject of expectations
expected future model
Issue Date: 2016
Abstract: У статті здійснено теоретико-методологічне обґрунтування соціальних очікувань особистості як процесу психічної регуляції поведінки. Виокремлено наступні структурні складові: «очікуване середовище», «очікуваний елемент», «очікувана ситуація», «очікувана потреба», які складають зміст досліджуваного феномену. Закцентовано увагу на процесі формування соціальних очікувань особистості, взявши до уваги особистість як джерело й носія соціальних очікувань. Теоретично обґрунтовано, що реалізація соціальних очікувань особистості, конструювання моделі очікуваного майбутнього є властивостями соціальних очікувань особистості. Визначено, що роль соціальних очікувань особистості полягає не в постановці мети діяльності, а в конструюванні моделі очікуваного майбутнього, у тому, щоб вміти утримувати сконструйовану модель у полі своєї уваги, контролювати досягнення мети і безперервно рухатися до кінцевого результату. Побудовано функціональну схему взаємозв’язку соціальних очікувань особистості з іншими процесами психічної регуляції поведінки. Встановлено, що соціальні очікування особистості, забезпечуючи так звану «довільну регуляцію» цілеспрямованої поведінки, виконують функцію контролю й перебувають у тісному зв’язку з мотиваційною активністю особистості. Визначено умови, за яких відбувається формування соціальних очікувань особистості і конструювання моделі очікуваного майбутнього. Зазначено, що модель очікуваного майбутнього здатна репрезентувати соціально-психологічну реальність. Закцентовано, що через модель очікуваного майбутнього особистість не тільки конструює своє майбутнє, а впливає на соціально-психологічну реальність. В статье осуществлено теоретико-методологическое обоснование социальных ожиданий личности как процесса психической регуляции поведения. Выделены следующие структурные составляющие: «ожидаемая среда», «ожидаемый элемент», «ожидаемая ситуация», «ожидаемая потребность», которые составляют содержание исследуемого феномена. Акцентировано внимание на процессе формирования социальных ожиданий личности, приняв во внимание личность как источник и носитель социальных ожиданий. Теоретически обосновано, что реализация социальных ожиданий личности, конструирование модели ожидаемого будущего являются свойствами социальных ожиданий личности. Определено, что роль социальных ожиданий личности заключается не в постановке цели деятельности, а в конструировании модели ожидаемого будущего, в том, чтобы уметь удерживать сконструированную модель в поле своего внимания, контролировать достижение цели и непрерывно двигаться к конечному результату. Построено функциональную схему взаимосвязи социальных ожиданий личности с другими процессами психической регуляции поведения. Установлено, что социальные ожидания личности, обеспечивая так называемую «произвольную регуляцию» целенаправленного поведения, выполняют функцию контроля и находятся в тесной связи с мотивационной активностью личности. Определены условия, при которых происходит формирование социальных ожиданий личности и конструирование модели ожидаемого будущего. Указано, что модель ожидаемого будущего представляет социально-психологическую реальность. Акцентировано, что с помощью модели ожидаемого будущего личность не только конструирует свое будущее, но и способна осуществлять влияние на социально-психологическую реальность. In the article it was attempted to realize theoretical and practical bases of social expectations of the personality as a process of mental regulation of behavior. It was determined the following structural components: «expected environment», «expected element», «expected situation», «expected demand» that constitute the investigated phenomenon. The attention is focused on social expectations of the personality, taking into account the individual as a source of identity and social media expectations. Theoretically exposed the essence of personality realization of social expectations, construction of model of expected future and it is shown that they are the properties of social expectations of the personality it is. Determined that the role of social expectations of the personality lies not in setting goals, and the construction of model of expected future, in order to be able to hold a constructed model in the field of attention, monitor achievement of goals and move continuously to the final result. It was constructed a functional scheme of social expectations of individual relationship with other processes of mental regulation of behavior. It is established that the individual social expectations, providing so-called «arbitrary regulation» of purposeful behavior, act as a function control and they are in close contact with the individual motivational activity. The conditions under which is the formation of social expectations is realised construction of model of expected future itself were detected. It is indicated that the model is able to represent expected future social and psychological reality. It is focused that through a model of expected future personality constructs not only his future, but affects social and psychological reality.
Description: Попович, І. С. Соціальні очікування особистості як процес психічної регуляції поведінки / І. С. Попович // Психологічні перспективи : зб. наук. праць Східноєвропейського нац. університету імені Лесі Українки, Ін-ту соціальної і політичної психології НАПН України / за наук. ред. М. М. Слюсаревського, Л. В. Засєкіної. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. – Вип. 27. − С. 184–194.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3297
Appears in Collections:Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29.pdf478.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.