DSpace Repository

Визначення типів соціальних очікувань методом кластерного аналізу

Show simple item record

dc.contributor.author Попович, І. С.
dc.date.accessioned 2017-07-17T10:56:11Z
dc.date.available 2017-07-17T10:56:11Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3299
dc.description Попович, І. С. Визначення типів соціальних очікувань методом кластерного аналізу / І. С. Попович // Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Сер. : Психологічні науки : зб. наук. праць ХДУ / за ред. О. Є. Блинової. – Херсон : ВД «Гельветика», 2017. – Вип. 1, т. 2. – С. 160–166. uk_UA
dc.description.abstract У статті емпірично визначено і теоретично обґрунтовано типи соціальних очікувань особистості методом k-середніх. Здійснено класифікацію емпіричних показників досліджуваного феномену і виокремлено п’ять типів очікувань: тип І, тип ІІ, тип ІІІ, тип ІV, тип V. Зазначено, що послідовність кластеризації від параметрів, що характеризують соціально-психологічні детермінанти очікувань особистості, до параметрів, що характеризують соціальні очікування як важливий чинник конструювання особистістю соціальної реальності, дозволила відшукати причинно-наслідкові зв’язки типів очікувань, пояснити взаємозв’язок особистісного з соціальним у контексті соціальних очікувань. Показано, що наглядні таксономії дозволили обґрунтувати детермінанти типів очікувань всіх дев’яти вибірок, розкрити змістові особливості та умови утворення того чи іншого типу очікувань. В статье эмпирически определены и теоретически обоснованы типы социальных ожиданий личности методом k-средних. Осуществлена классификация эмпирических показателей исследуемого феномена и выделены пять типов ожиданий: тип I, тип ІІ, тип III, тип ІV, тип V. Отмечено, что последовательность кластеризации от параметров, характеризующих социально-психологические детерминанты ожиданий личности, до параметров, характеризующих социальные ожидания как важный фактор конструирования личностью социальной реальности, позволила найти причинно-следственные связи типов ожиданий, объяснить взаимосвязь личностного с социальным в контексте социальных ожиданий. Показано, что наглядные таксономии позволили обосновать детерминанты типов ожиданий всех девяти выборок, раскрыть содержательные особенности и условия образования того или иного типа ожиданий. The article empirically defined and theoretically grounded individual types of social expectations. The steps and feasibility of clustering by k-means were outlined. It is noted that the sequence of clustering from parameters that characterize the social and psychological determinants of individual expectations, to the parameters that characterize the social expectations as an important factor in designing social reality by an individual, allowed to find cause and effect connections of types of expectations, explain relationship of personal with social in the context of social expectations. It is shown that direct taxonomies let to ground clearly determinants of expectations of all nine types of samples and to discover notional peculiarities and conditions of creation of this or that type of expectation. uk_UA
dc.subject типологія очікувань uk_UA
dc.subject соціальні очікування uk_UA
dc.subject кластерний аналіз uk_UA
dc.subject кластер uk_UA
dc.subject типи очікувань uk_UA
dc.subject типология ожиданий uk_UA
dc.subject социальные ожидания uk_UA
dc.subject кластерный анализ uk_UA
dc.subject кластер uk_UA
dc.subject типы ожиданий uk_UA
dc.subject typology of expectations uk_UA
dc.subject social expectations uk_UA
dc.subject cluster analysis uk_UA
dc.subject cluster types of expectations uk_UA
dc.title Визначення типів соціальних очікувань методом кластерного аналізу uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account