Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3834
Title: Кримське ханство як складова "східного питання" в системі міжнародних відносин Центрально-Східної Європи в середині XVIII століття
Authors: Андрєєва, С. С.
Keywords: Російська імперія, Османська імперія, Кримське ханство, російсько-турецкі війни, "східне питання", "східний бар’єр", Франція.
Российская империя, Османская империя, Крымское ханство, российско-турецкие войны, "восточный во- прос", "восточный барьер", Франция.
Russian Empire, Ottoman Empire, Crimean Khanate, Russian-Turkish wars, "Eastern Question", "Eastern Barrier", France.
Issue Date: 2014
Abstract: У статті проаналізовано місце Кримського ханства у форму- ванні "східного питання" як важливої складової системи міжна- родних відносин Центрально-Східної Європи середини XVIII сто- ліття. Показано, що в період між двома російсько-турецькими війнами 1734–1739 та 1768–1774 років Кримське ханство стало ареною протистояння не тільки Османської та Російської імперій, а й інших європейських країн. Розглянуто основні підва- лини зовнішньополітичної стратегії Франції "східний бар’єр", спрямованої проти Росії, та роль в ній Криму. Показано зв’язок між політикою Франції "східний бар’єр" та її зацікавленістю із вирішенням на свою користь "східного питання". В статье проанализировано место Крымского ханства в фор- мировании "восточного вопроса" как важной составляющей системы международных отношений Центрально-Восточной Европы середины XVIII века. Показано, что в период между двумя российско-турецкими войнами 1734–1739 и 1768–1774 годов Крымское ханство стало ареной противостояння не только Османской и Российской империй, но и других европейских дер- жав. Рассмотрены основы направленной против России внеш- неполитической стратеги Франции "восточный барьер" и роль в ней Крыма. Показана связь между политикой Франции и ее заинтересованностью в разрешении в свою пользу "восточного вопроса". This article is devoted to the analysis of the position of Crimean Khanate in the formation of the "Eastern Question" as the important component of the international relations in East-Central Europe in the middle of the XVIII century. In general, this analysis showed that during the period between two Russo-Turkish Wars of 1734–1739 and 1768– 1774, the Crimean Khanate had been arena of confrontation, not only Ottoman and Russian Empires, but also other European states. This article is devoted to the analysis of the position of Crimean Khanate in the formation of the "Eastern Question" as the important component of the international relations in East-Central Europe in the middle of the XVIII century. In general, this analysis showed that during the period between two Russo-Turkish Wars of 1734–1739 and 1768– 1774, the Crimean Khanate had been arena of confrontation, not only Ottoman and Russian Empires, but also other European states.
Description: Андрєєва, С. С. Кримське ханство як складова «східного питання» в системі міжнародних відносин Центрально-Східної Європи в середині XVIII століття / С. С. Андрєєва // Література і культура Полісся. - Ніжин : Вид–во НДУ ім. М. Гоголя, 2014. - Вип. 75. – С. 74-82.
URI: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3834
Appears in Collections:Історико-юридичний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8. Ltkpist_2015_79_4.pdf283.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.