Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/3939
Title: РИТОРИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РИТОРИЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ МОВНОЇ ОСВІТИ.
Authors: Нищета, В.А.
Keywords: риторика
риторизація
риторичні вміння
риторична компетентність
гра
ігрова діяльність
риторична гра
риторика
риторизация
риторические умения
риторическая компетентность
игра
игровая деятельность
риторическая игра
rhetoric
rhetorization
rhetorical skills
rhetorical competence
game activity
rhetorical game
Issue Date: 2013
Abstract: У статті розглядається проблема запровадження процесів риторизації у шкільній мовній освіті. Досліджені зміст і смисли риторизації, засоби ігрової діяльності. Риторичні ігри визнаються ефективним засобом риторизації. Дослідження містить приклади риторичних ігор, які проаналізовані в контексті змісту риторизації. Визначені результати оволодіння риторичним змістом шкільної мовної освіти – риторичні вміння та риторична компетентність учнів. Порушена надзвичайно актуальна проблема шкільної риторичної освіти і її результатів. Риторика як комплексна, універсальна наука і водночас мистецтво слова сприяє формуванню в особистості цінностей і ціннісних орієнтацій; формує саму особистість через слово; розвиває в людині особисті якості: культуру мислення, мовлення, поведінки, спілкування; виховує гідного громадянина; слугує чинником духовного становлення особистості. Процес риторизації шкільної мовної освіті представлений як зміна свідомості учасників освітнього процесу, і передусім, його організатора – педагога – в навчальному процесі, позанавчальній діяльності, педагогічному спілкуванні у смисловому полі риторичних знань, канонів (категорій) риторики, законів риторики, діалогу (діалогізації), риторичної ситуації, риторичної діяльності, засобів риторичної діяльності. Визначено засоби ігрової діяльності – слово, мовлення, діалог (міжособистісні стосунки), вербальна і невербальна комунікація, моделювання, імітація реальності, ролі, рольова поведінка, рольове перевтілення, драматизація, змагальність. Розглянуто поняття «риторична гра», наведено приклади риторичних ігор, які можуть бути використані у процесі навчання української мови в контексті запровадження риторизації. Запропоновані риторичні ігри проаналізовані через призму смислового наповнення риторизації. Продемонстровано освітні результати запровадження риторизації – риторичні уміння й риторична компетентність учнів. Висловлено переконання, що вчителі-словесники професійно спроможні й повинні запроваджувати риторизацію, зокрема, шляхом використання у навчальному процесі риторичних ігор. Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку риторизованих технологій у процесуально-діяльнісному аспекті. В статье рассматривается проблема внедрения процессов риторизации в школьном языковом образовании. Исследованы содержание и смыслы риторизации, средства игровой деятельности. Риторические игры признаны эффективным средством риторизации. Исследование содержит примеры риторических игр, которые проанализированы в контексте содержания риторизации. Определены результаты овладения риторическим содержанием школьного языкового образования – риторические умения и риторическая компетентность учащихся. Затронута чрезвычайно актуальная проблема школьного риторического образования и его результатов. Риторика как комплексная, универсальная наука и одновременно искусство слова способствует формированию у личности ценностей и ценностных ориентаций; формирует саму личность через слово; развивает в человеке личностные качества: культуру мышления, речи, поведения, общения; воспитывает сознательного гражданина; служит фактором духовного становления личности. Процесс риторизации школьного языкового образования представлен как изменения сознания участников образовательного процесса, и прежде всего его организатора – педагога – в учебном процессе, внеучебной деятельности, педагогическом общении в смысловом поле риторических знаний, канонов (категорий) риторики, законов риторики, диалога (диалогизации), риторической ситуации, риторической деятельности, средств риторической деятельности. Определены средства игровой деятельности – слово, речь, диалог (межличностные отношения), вербальная и невербальная коммуникация, моделирование, имитация реальности, роли, ролевое поведение, ролевое перевоплощение, драматизация, соревновательность. Рассмотрено понятие «риторическая игра», приведены примеры риторических игр, которые могут быть использованы в процессе обучения украинскому языку в контексте внедрения риторизации. Предложенные риторические игры проанализированы через призму смыслового наполнения риторизации. Продемонстрированы образовательные результаты внедрения риторизации – риторические умения и риторическая компетентность учащихся. Выражено убеждение, что учителя-словесники профессионально способны и должны внедрять риторизацию, в том числе путем использования в учебном процессе риторических игр. Дальнейшие исследования будут направлены на разработку риторизированных технологий в процессуально- деятельностном аспекте. In the article the author considers the problem of introduction of rhetorization’s process in school language education. There have been researched the content and meaning of rhetorization , means of game activity. Rhetorical games are the effective means of rhetorization. The research has examples of rhetorical games, which analyzed in the context of content of rhetorization. There have been defined the results of mastering of the content of school rhetorical education – rhetorical skills and rhetorical competence of pupils. There have been touched upon the very important problem of school rhetorical education and its results. The rhetoric as a complex universal science and at the same time the art of word promotes the forming at personality values and value orientation; forms the personality by means of word; develops in man his personal qualities: the culture of thinking, speech, behaviour, communication; brings up conscious citizen; it is a factor of spiritual becoming of personality. The process of rhetorization of school language education presents as changes of consciousness of participants of educational process and first of all its organizereducator – in educational process, out of school activity, pedagogical communication in the meaning field of rhetorical knowledge, categories of rhetoric, laws of rhetoric, dialogue, rhetorical situations, rhetorical activity, means of rhetorical activity. There have been defined means of game activity – word, speech, dialogue (interpersonal attitudes), verbal and nonverbal communication, and modeling, imitation of reality, roles, role behaviuor, role reincarnation, dramatization, and competitions. There have been considered the notion “rhetorical game”, giving the examples of rhetorical games, which can be used in the process of Ukrainian language teaching in the context of introduction of rhetorization. Suggested rhetorical games have been analyzed through the prism of meaning filling of rhetorization. Educational results of introduction of rhetorization – rhetorical skills and rhetorical competence of pupils have been demonstrated. It was confirmed that language-teachers are able and must introduce rhetorization by means of using in educational process rhetorical games. Further researches will be directed to the development of rhetorized technologies in process-activity aspect.
Description: Нищета, В. А. Риторичні ігри як засіб риторизації шкільної мовної освіти / В.А. Нищета // Проблеми сучасної педагогічної освіти : Серія: Педагогіка і психологія : [зб. статей]. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 6. – С. 259–266.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/3939
Appears in Collections:Факультет філології та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.