Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5572
Title: Взаємозв’язок між фізичною та технічною підготовленістю юних борців
Other Titles: Взаимосвязь между физической и технической подготовленностью юных борцов
Interrelation Between Physical and Technical Preparedness of Young Wrestlers
Authors: Кедровський, Б.
Шалар, О.
Іздебський, І.
Кедровский, Б.
Шалар, О.Г.
Іздебский, И.
Kedrovskyi, Borys
Shalar, Oleh
Izdebskyi, Ivan
Keywords: юні борці
фізична підготовленість
технічна підготовленість
кореляція
спортивне тренування
юные борцы
физическая подготовленность
техническая подготовленность
корреляция
спортивная тренировка
young wrestlers
physical preparedness
technical preparedness
correlation
sports training
Issue Date: 2015
Abstract: Мета статті – визначення змісту фізичної та технічної підготовки юних борців; виявлення та обґрун-тування взаємозв’язку між їхньою фізичною й технічною підготовленістю. У дослідженні брало участь 20 борців-новачків 11–14 років. Усіх спортсменів поділено на дві групи. До першої увійшли борці 13–14 років, які навчаються в ДЮСШ № 3, а до другої – 11–12 років, учні ДЮСШ «Спартак» м. Херсона. Показано рівні фізичної та технічної підготовленості юних борців. Із тесту «переворотом з упору головою в килим й у зворотному напрямку» в першій групі високого рівня досягли всі борці, а в другій – 80 %. За показниками гнуч-кості 80 % юних борців першої групы мали високий рівень, а в другій групі ‒ відповідно, 70 %. Під час змагань кількість борців із високим рівнем техніко-тактичної підготовленості зріс на 10 % у першій групі, тоді як у другій – навпаки, зменшився на 40 %. Установлено досить високий коефіцієнт кореляції в другій групі між гнучкістю й показником швидкісно-силового характеру (забігання навколо голови) та гнучкістю й показником спеціальної спритності борця (перекиди з упору головою в килим), який дорівнює (r = 0,7) в обох випадках. Отже, у сфері підготовки юних борців має втілюватися методика оптимального співвідношення фізичних і технічних вправ на підготовчому етапі спортивного тренування. Цель статьи – определение содержания физической и технической подго-товки юных борцов; выявление и обоснование взаимосвязи между их физической и технической подготовлен-ностью. В исследовании приняло участие 20 борцов-новичков 11–14 лет. Все спортсмены поделены на две группы. В первую вошли борцы 13–14 лет, обучающиеся в ДЮСШ № 3, а во вторую – 11–12 лет, учащиеся ДЮСШ «Спартак» г. Херсона. Показано уровни физической и технической подготовленности юных борцов. По тесту «переворотом из упора головой в ковер и в обратном направлении» в первой группе высокого уровня достигли все борцы, а во второй – 80 %. По показателям гибкости 80 % юных борцов первой группы имели высокий уровень, а во второй группе ‒ соответственно, 70 %. Во время соревнований количество борцов с высоким уровнем технико-тактической подготовленности вырос на 10 % в первой группе, тогда как во второй – наоборот, уменьшился на 40 %. Установлен достаточно высокий коэффициент корреляции во второй группе между гибкостью и показателем скоростно-силового характера (забегание вокруг головы) и гибкостью и показателем специальной ловкости борца (кувырки из упора головой в ковер), который равен (r = 0,7) в обоих случаях. В сфере подготовки юных борцов должна воплощаться методика оптимального соотношения физических и технических упражнений на подготовительном этапе спортивной тренировки. Objective: defining of physical and technical training of young wrestlers; revealing and grounding of interrelation of their physical and technical preparedness. Material: the study involved 20 wrestlers–beginners aged 11–14. All athletes were divided into two groups. The first group consisted of wrestlers aged 13–14 enrolled in the sports school № 3, and the second one was 11–12 years old pupils of sports school «Spartak», Kherson. Results: the results showed the levels of physical and technical preparedness of young wrestlers. On the test «by the coup from the stop head in the carpet and in the opposite direction» in the first group reached a high level all wrestlers, and in the second group – 80 %. In terms of flexibility 80 % of young wrestlers of the first group had a high level, and in the second group ‒ 70 %, respectively. During the competition the number of wrestlers with a high level of technical and tactical training rose 10% in the first group, while the fighters of the second group, conversely, decreased by 40 %. Set a fairly high correlation coefficient in the second group between flexibility and indicator speed-power character (running around the head), and flexibility and indicator special agility of a wrestler (somersaults from the stop head in the carpet) that is equal to (r = 0,7) in both cases. Conclusions: in the training of young wrestlers should be embodied method of the optimal ratio of physical and technical exercises in the preparatory stage of sports training.
Description: Шалар, О. Г. Взаємозв’язок між фізичною та технічною підготовленістю юних борців [Текст] / Олег Шалар, Борис Кедровський, Іван Іздебський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козібродський. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2015. - №3 (31). – С. 239-242.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5572
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання та спортуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.