Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/6828
Title: ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Other Titles: THE USAGE OF V. SUKHOMLYNSKY'S PEDAGOGICAL LITERATURE AT NATURAL SCIENCE LESSONS IN THE CONTEXT OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL
Authors: Борисенко, Н.М
Бальоха, А.С.
Borisenko, N. M.
Balokha, A. S.
Keywords: урок природознавства
методика
пізнавальні завдання
розвиток зв’язного мовлення
навчальні тексти
предметна природознавча компетентність учнів
natural science lessons
methodology
cognitive tasks
coherent speech development
textbooks
subject knowledge of natural sciences
Issue Date: 2018
Abstract: У статті розглядається значення педагогічної спадщини видатного педагога В. Сухомлинського в контексті Нової української школи. Досліджено значення основних методів навчальної роботи, на яких наполягав видатний педагог: навчання в зелених класах, складання книжок-картинок про природу, подорожі у природу, проведення уроків мислення, використання і розв’язування задач із живого задачника, навчання у кімнаті казки, острів чудес, куточок краси, використання в духовному житті пісні, книжки, проведення свят матері, троянд, польових квітів, праця в Саду Матері, написання дітьми оповідань, казок. Аналізуються різнобічні природничі інтереси педагога, серед яких виокремлювались екскурсії в природу, уроки під голубим небом, складання та аналіз казок про предмети та явища довкілля. Адже найголовнішим завданням, якому підпорядковані всі інші, вчений вважав розвиток у дитини здатності до рефлексії, вміння критично оцінювати свою поведінку з урахуванням можливих наслідків для інших людей і для себе. Авторами пропонується застосовування під час такої роботи різноманітних пізнавальних завдань, а саме: завдання на сортування, завдання на порівняння у формі зіставлення і протиставлення, завдання на використання аналогії як засобу перенесення способу дії, завдання на класифікацію предметів і явищ навколишнього світу, завдання на доведення, завдання на виділення головного, складання текстів фантастичного (казкового) характеру, складання загадок і метафор за змістом тексту. Педагогічна спадщина В. Сухомлинського дає можливість сучасному вчителю реалізувати завдання сучасної освіти не перевантажуючи учня. У статті розкривається методичний підхід до роботи з творами педагога в освітньому процесі початкової школи, завдання якої, полягає в тому, щоб підготувати здобувача освіти до успішної життєдіяльності й самореалізації в умовах суспільства, яке дуже динамічно змінюється, підготовити учнів до життя навіть в умовах невизначеного майбутнього. The article considers the value of V. Sukhomlynsky’s pedagogical literature in the context of the New Ukrainian School. The prominent teacher insisted on basic educational methods. They are studying in green classes, drafting books-pictures about nature, trips in nature, conducting thoughtful lessons, usage the tasks from the living book of problems, studies in fairy-tale room, island of wonders, corner of beauty, use, in spiritual life of song, book, lead through of holidays of mother, roses, field flowers, labour in Garden of Mother, writing stories, fairy-tales with the children. Teacher’s natural interests were scalene: excursions in nature, lessons under blue sky, drafting and analysis of fairy-tales, objects and phenomena of environment. The most important scientist counted the task which all other are inferior to develop for a child. It provides the capacity for a reflection, ability to estimate critically the action that is possible within the consequences for other people and on one’s own. Various cognitive tasks during such work can be suggested to apply, namely they are the tasks on sorting, on form comparison and contrasting, on the use of analogy, on classification of objects and phenomena of outward things, on leading to, on the selection of main, drafting of texts of fantastic (fairy-tale) character, drafting of riddles and metaphors, on maintenance to text. The pedagogical literature of V. Sukhomlynsky’s gives an abstract possibility a modern teacher to realize the task of modern education, not overloading a student. The methodical approach to use the teacher’s works in primary school education is revealed. It’s main task is to prepare the applicant for education to make a successful life and self-realization in a rapidly changing society, to prepare for life even with an uncertain future.
Description: Бальоха, А.С. Використання педагогічної спадщини В.Сухомлинського на уроках природознавства в контексті Нової української школи / Н. М. Борисенко, А. С. Бальоха ∕∕ Педагогічний альманах : [збірник наукових праць] ∕ редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон: КВЗН «Херсонська академія неперервної освіти», 2018. – Вип. 38. – С. 22-28.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6828
Appears in Collections:Факультет дошкільної та початкової освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Борисенко,Бальоха.pdf364.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.