Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО). (Випуск 11, 12, 13, 18-20, 22). Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 132
 next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У КРИМСЬКОТАТАРСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІАсанова, А. Е.; Асанова, А.Э.; Asanova, А.
2015ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯФилатова, Т. В.; Філатова, Т. В.; Filatova, Т.
2015ПІДГОТОВКА КАДРІВ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ СЕРВІСІВПетренко, О. О.; Петренко, А.И.; Petrenko, О.
2015ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІКТ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСИВНО-ГУМАНІСТИЧНОЇ ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ УЧНЯ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ Мукій, Т. В.; Мукий, Т. В.; Mukiy, Т.
2015ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ПРОГРАМІСТІВ ЗАСОБАМИ ІКТГригор'єва, В. Б.; Григорьева, В.Б.; Grigorieva, V.
2015МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ХМАРО ОРІЄНТОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІШишкіна, М. П.; Шишкина, М. П.; Shyshkina, M.P.
2015ПРОГРАМИ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ У КОНТЕКСТІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУСеменіхіна, О. В.; Друшляк, М. Г.; Семенихина, Е. В.; Semenikhina, О.; Drushlyak, М.
2015МЕДІАСВІТ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРАСаган, О.В.; Sagan, О.
2015ЗАСТОСУВАННЯ БАЗОВИХ СЕРВІСІВ GOOGLE У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИОлійник, Л. М.; Олейник, Л. Н.; Оliinyk, L.
2015ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИКолос, К. Р.; Колос, Е. Р.; Kolos, К.
2015ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДРУГА ПОЛОВИНА XX – ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ) Воронкін, О. С.; Воронкин, А.С.; Voronkin, O.
2015ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ «KSU FEEDBACK» У ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІСпіваковський, О. В.; Вінник, М. О.; Тарасіч, Ю. Г.; Кутецька, В. В.; Кучма, О. В.; Панасюк, О. В.; Спиваковский, А. В.; Винник, М. А.; Тарасич, Ю. Г.; Кутецкая, В. В.; Кучма, А. В.; Панасюк, О. В.; Spivakovsky, А.; Vinnik, M.; Tarasich, Yu.; Kutetska, V.; Kuchma, О.; Panasiuk, О.
2015РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ OF-LINE ПРОМІЖНОГО (МОДУЛЬНОГО) ТЕСТУВАННЯ З ФОТО-ВІДЕО ФІКСАЦІЄЮ, ЯКА СТИМУЛЮЄ СТУДЕНТА ДО ВИКОНАННЯ ВИМОГ І ПРАВИЛ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВМазур, М. П.; Яновський, М.Л.; Мазур, Н.П.; Яновский, М.Л.; Mazur, М.; Yanovsky, М.
2015ТАБЛИЧНЫЕ КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМИТИВЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ПОДСТАНОВКИБелецкий, А.Я.; Білецький, А. Я.; Beletsky, А.
2015СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССААрхипова, Т.Л.; Осипова, Н.В.; Львов, М.С.; Архіпова, Т.Л.; Arhipova, T.; Osipova, N.; Lvov, M.
2012ЦІЛІ, ЗАДАЧІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУСпіваковський, О.В.; Кравцов, Г.М.; Спиваковский, А. В.
2012ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ЕЛЕКТИВНИХ КУРСІВ ІЗ ФІЗИКИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙЛіскович, О.В.; Лискович, Е. В.
2012TRADE POLICY OF BELARUS: HISTORICAL AND INTEGRATION FACTORSMazol, S.; Мазоль, С.
2012ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ С ВЛОЖЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ В MS EXCELКравцова, Л. В.; Каминская, Н. Г.; Пуляева, А. В.
2012ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИВеліховська, А. Б.; Велиховская, А. Б.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 132
 next >