Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8639
Title: Відкриті освітні ресурси для організації навчання у контексті STEM-освіти
Other Titles: OPEN EDUCATIONAL RESOURCES TO ORGANIZE TRAINING IN THE CONTEXT OF STEM-EDUCATION
Authors: Кушнір, Н. О.
Валько, Н. В.
Осипова, Н. В.
Кузьмич, Л. В.
Kushnir, Nataliya
Valko, Nataliya
Osipova, Nataliya
Kuzmych, Liudmyla
Keywords: STEM-освіта
підвищення кваліфікації
інформаційні технології
STEM-education training
Information Technology
Issue Date: 2017
Abstract: Основні задачі навчання змінюються відповідно до технологій, які наявні чи виникають та розвиваються в даний проміжок часу. Концепція розвитку семантичної всесвітньої мережі на сучасному етапі на перший план виводить вміння знаходити, аналізувати інформацію, вміти співпрацювати в команді. Формування саме таких навичок затребувані на ринку праці і можуть забезпечити успішну самореалізацію людини у певній професії. STEM-освіта є перспективним напрямом реалізації навчальної діяльності в рамках викликів 21 століття. Реалізація нових стандартів навчання забезпечує глибоке розуміння предмету дослідження, міждисциплінарність знань та вмінь. Побудова навчання на міждисциплінарній основі формує в дитини компетентності, необхідні для комплексного розв’язання проблем. На додачу до професійних знань та вмінь на перший план виходять такі якості як уміння швидко думати, бачити суть проблеми, знаходити її розв’язання, генерувати нові проекти та ідеї.З точки зору системи освіти це означає пріоритетність у виборі групових проектних та проблемно-зорієнтованих методів навчання, які менше зорієнтовані на розв’язування великої кількості типових вправ і формування певного набору практичних навичок, а спрямовані на роботу в команді, навчання через дослідження проблеми та пошук шляхів її вирішення, набуття власного досвіду.STEM-освіта покликана формувати ці вміння і навички для створення нового, інноваційного. Але вона потребує достатню кількість кваліфікованих кадрів і ресурсів для здійснення такої діяльності. Розвиток ІКТ на даному етапі забезпечує цілий спектр нових можливостей для реалізації STEM-освіти.В статті розглянуто досвід впровадження інноваційних форм STEM-освіти для організації навчального процесу: хакатон, ігри, електронні віртуальні лабораторії, наукові музеї, платформи для організації міжнародної проектно-дослідницької діяльності, а також відкриті освітні ресурси, які можуть бути використані для організації STEM-навчання в школі та у системі підвищення кваліфікації учителів. The main task of training vary according to the technologies existing or emerging and developing at a given time. The concept of semantic networks worldwide nowadays brings to the fore the ability to find, analyze information and be able to work as a team. Formation of such skills demanded by the labor market and can provide a successful personal fulfillment in a particular profession. STEM-education is promising directions of educational activities within the challenges of the 21st century. The implementation of new standards of training provides deep understanding of the subject of research, interdisciplinary knowledge and skills. In article open educational resources that can be used to organize STEM-schooling and in-service training for teachers.
Description: Кузьмич, Л. В. Відкриті освітні ресурси для організації навчання у контексті STEM-освіти / Н. О. Кушнір, Н. В. Валько, Н. В. Осипова, Л. В. Кузьмич // «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету» (ВОЕССУ) : III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 08 вересня 2017 р. ). - Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка. – 2017. – Вип. № 3. – С. 247-255. ISSN: 2414-0325
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8639
Appears in Collections:Факультет комп'ютерних наук, фізики та математики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31. 2017 - Відкриті освітні ресурси.pdf8.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.