DSpace Repository

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Show simple item record

dc.contributor.author Запорожченко, Ю. Г.
dc.contributor.author Zaporozhchenko, Yu. G.
dc.date.accessioned 2015-10-07T11:47:43Z
dc.date.available 2015-10-07T11:47:43Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/904
dc.description Запорожченко, Ю. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТРЕБОВАНИЙ К СРЕДСТВАМ ИКТ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ / Ю. Запорожченко // Информационные технологии в образовании. - 2014. - № 20. - С. 33-52. uk_UA
dc.description.abstract Ефективним засобом управління якістю, в тому числі в сфері ІКТ навчального призначення, є стандартизація, яка включає комплекс норм, правил і вимог до якості продукції. Розроблення й прийняття міжнародних стандартів у галузі ІКТ з метою забезпечення їх якості є невід’ємною складовою процесу розбудови інформаційного суспільства. Упровадження якісних, відкритих, функціонально сумісних і зумовлених попитом стандартів, у яких враховано вимоги й потреби усіх зацікавлених сторін, наразі є ключовим елементом розвитку і поширення ІКТ, раціоналізації витрат на їх розробку і вдосконалення, що особливо актуально для країн з перехідною економікою. У статті обґрунтовано необхідність стандартизації вимог до засобів ІКТ навчального призначення. Представлено основні види нормативних документів у сфері технічного регулювання і стандартизації. Розглянуто діяльність провідних міжнародних та регіональних ініціатив, організацій, діяльність яких, з-поміж іншого, спрямована на стандартизацію вимог до ІКТ навчального призначення (ISO, CEN, IEEE, IMS, ADL), та їх основні розробки. Окреслено вітчизняні проблеми й здобутки в даному напрямі. Метою статті є відображення міжнародного досвіду стандартизації вимог до засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчального призначення, з огляду на глобалізаційні, інтеграційні процеси. Эффективным средством управления качеством, в том числе в сфере ИКТ учебного назначения, является стандартизация, которая включает комплекс норм, правил и требований к качеству продукции. Разработка и принятие международных стандартов в области ИКТ с целью обеспечения их качества является неотъемлемой составляющей процесса развития информационного общества. Внедрение качественных, открытых, функционально совместимых и определяемых спросом стандартов, в которых учтены требования и потребности всех заинтересованных сторон, в настоящее время является ключевым элементом развития и распространения ИКТ, рационализации расходов на их разработку и совершенствование, что особенно актуально для стран с переходной экономикой. В статье обоснована необходимость стандартизации требований к средствам ИКТ учебного назначения. Представлены основные виды нормативных документов в сфере технического регулирования и стандартизации. Рассмотрена деятельность ведущих международных и региональных инициатив, организаций, деятельность которых, среди прочего, направлена на стандартизацию требований к ИКТ учебного назначения (ISO, CEN, IEEE, IMS, ADL) и их основные разработки. Очерчены отечественные проблемы и достижения в данном направлении. Целью статьи является отражение международного опыта стандартизации требований к средствам информационно-коммуникационных технологий учебного назначения, с учетом глобализационные, интеграционные процессы. The effective tool of quality control the standardization is which includes a set of rules, regulations and requirements for product quality. The development and adoption of international standards in the field of ICT in order to ensure their quality is an integral part of the process of building the information society. The introduction of high-quality, open, interoperable and standards-related demand, which takes into account the requirements and needs of all stakeholders, is now a key element of development and diffusion of ICT, streamlining costs for their development and improvement, which is particularly important for countries with transition economies. In the article the necessity of standardizing of the requirements to ICT of educational purposes is grounded. The basic types of documents on technical regulation and standardization are represented. The activities of leading international and regional initiatives and organizations whose activities, among other things, aims to standardize requirements to educational ICT (ISO, CEN, IEEE, IMS, ADL), and their main projects, are reflected. The local problems and achievements in this field are outlined. The aim of the paper is to reflect international experience in the standardization of the requirements for educational ICT, in view of globalization and integration processes. uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології uk_UA
dc.subject стандарт uk_UA
dc.subject стандартизація uk_UA
dc.subject якість інформаційно-комунікаційних технологій uk_UA
dc.subject информационно-коммуникационные технологии uk_UA
dc.subject стандарт uk_UA
dc.subject стандартизация uk_UA
dc.subject сертификация uk_UA
dc.subject качество uk_UA
dc.subject information and communication technology uk_UA
dc.subject standard uk_UA
dc.subject standardization uk_UA
dc.subject certification uk_UA
dc.subject quality uk_UA
dc.title СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВИМОГ ДО ЗАСОБІВ ІКТ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ У МІЖНАРОДНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ uk_UA
dc.title.alternative СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТРЕБОВАНИЙ К СРЕДСТВАМ ИКТ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ uk_UA
dc.title.alternative STANDARDIZATION OF THE REQUIREMENTS TO THE ICT IN INTERNATIONAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account