DSpace Repository

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Show simple item record

dc.contributor.author Онищенко, І. В.
dc.contributor.author Онищенко, И. В.
dc.date.accessioned 2015-10-08T07:58:08Z
dc.date.available 2015-10-08T07:58:08Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/916
dc.description Онищенко, І. В. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ / І. В.Онищенко // Інформаційні технології в освіті. - 2014. - № 18. - С. 96-104. uk_UA
dc.description.abstract В умовах інформатизації освіти формування мотивації до професійної діяльності в майбутнього вчителя початкових класів найефективніше відбувається в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище є складною, багатоелементною педагогічною системою, яка акумулює інформаційні, організаційні, інтелектуальні, методичні, технічні, програмні ресурси та сприяє інформаційно-навчальній взаємодії у моделі «викладач – студент – середовище». Дане середовище створює сприятливі умови для формування в студентів позитивного ставлення до професії вчителя початкових класів, прагнення здійснювати професійну діяльність із застосуванням комп’ютерних технологій, підвищення успішності засвоєння професійних знань, зростання творчої активності в самостійному опануванні фахових дисциплін. Формуванню інтересу до професії вчителя початкових класів сприяє залучення майбутнього фахівця до творчих пошуків шляхом розв’язання завдань дослідницького, творчого характеру, створення власних електронних продуктів, творчих проектів. Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище забезпечує реалізацію потенційних можливостей студента шляхом залучення його до самоосвітньої діяльності, яка в умовах даного середовища набуває творчого, дослідницького спрямування. В условиях информатизации образования формирование мотивации к профессиональной деятельности у будущего учителя начальных классов эффективно происходит в информационно-коммуникационной педагогической среде, которая обеспечивает новые пути подачи информации, способствует выработке у студентов потребности и готовности осуществлять профессиональную деятельность с применением информационно-коммуникационных технологий. Информационно-коммуникационная педагогическая среда является сложной, многоэлементной педагогической системой, которая аккумулирует информационные, организационные, интеллектуальные, методические, технические, программные ресурсы и способствует информационно-учебному взаимодействию в модели «преподаватель – студент – среда». Данная среда создает благоприятные условия для формирования выраженного интереса к профессии учителя начальных классов, мотивационно-ценностного отношения к педагогической деятельности, способствует воспитанию у студентов информационно-педагогической культуры, творческой активности в самостоятельном освоении профессиональных дисциплин. Формированию интереса к профессии учителя начальных классов способствует привлечения будущего специалиста к творческим поискам путем решения задач исследовательского, творческого характера, создание собственных электронных продуктов , творческих проектов . Информационно-коммуникационная педагогическая среда обеспечивает реализацию потенциальных возможностей студента путем привлечения его к самообразовательной деятельности, которая в условиях данной среды приобретает творческий, исследовательский характер и способствует нестандартному решению профессиональных задач на инновационных основах. uk_UA
dc.subject інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище uk_UA
dc.subject ІКТ uk_UA
dc.subject трисуб’єктні відносини uk_UA
dc.subject мотивація uk_UA
dc.subject мотиваційна сфера особистості uk_UA
dc.subject мотивація професійної діяльності uk_UA
dc.subject информационно-коммуникационная педагогическая среда uk_UA
dc.subject информационно-коммуникационные технологии uk_UA
dc.subject мотивация uk_UA
dc.subject мотивация профессиональной деятельности uk_UA
dc.subject трисубъектные отношения uk_UA
dc.title ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНЕ ПЕДАГОГІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ uk_UA
dc.title.alternative ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account