Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9393
Title: КЛАСИФІКАЦІЯ «ФЕЙКОВИХ» НОВИН У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ : СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Other Titles: CLASSIFICATION OF “FAKE” NEWS IN MODERN MEDIA SPACE : SYNERGETIC ASPECT
Authors: Главацька, Ю. Л.
Hlavatska, Yu. l.
Keywords: новітня медійна платформа комунікацій
самоорганізація
самореференція
дисипація
«перекручений» смисл
таксономія
атрактор
репелер
new media platform of communication
self-organization
self-reference
dissipation
“distorted” sense
taxonomy
attractor
repeller
Issue Date: 2019
Abstract: У статті пропонується опис трьох наразі актуальних класифікацій «фейкових» новин, що постають новітньою медійною платформою комунікацій у сучасному медіапросторі – трьохшаровому конструкті, який складається із медійованого, медіатизованого та медійного вимірів. Медійований простір співвідноситься з контентом, медіатизований – із середовищем його розповсюдження та споживання, а медійний простір – це самі медіа та система їх взаємозв’язків. Мета наукового пошуку полягає в тому, щоб з’ясувати місце «фейкових» новин в усемережжі, описати щільний зв'язок функційного навантаження новин, які знаходяться у центрі уваги, з їхньою таксономією. У статті надається визначення «фейкових» новин, тлумачиться семантика лексичної одиниці «фейк», зазначаються спеціальні веб-сайти, які розповсюджують неправдиві, дивні, а іноді сумнівні новини. Залучення загальнонаукових методів синтезу та аналізу, з одного боку, та методологічного інструментарію синергетики, з іншого, дозволяє стверджувати про самоорганізацію та самореференцію «фейкових» новин, що здатні до обміну інформацією, своєчасного реагування на зовнішні зміни. У статті доводиться, що порядком параметру, як основним інструментальним поняттям синергетики, у текстах «фейкових» новин постає «перекручений» смисл. Ця тенденція (порядок параметру) є облігаторною, адже від уміння автором скористатися цим порядком залежить функція «фейкової» новини, її зміст, форма, тематика, мета, тип контенту та засоби його розповсюдження. Відомо, що у системах, які самоорганізуються, є наявними атрактори та репелери, які за допомогою опису екстралінгвістичних чинників, пресупозицій, інтенцій комунікантів, мовної картини світу поясняють створення будь-якого тексту. Як показало наше дослідження, атракторами «фейкових» новин постають їхні функції як результат кооперації автора та навмисно вигаданої (неправдивої) інформації, фактичність якої презентована в оригінальному тексті новини у масмедійному просторі. Репелерами, які уособлюють параметр «перекрученого» смислу, постають різні критерії, покладені в основу трьох наразі існуючих класифікацій «фейкових» новин, які вилучено методом синтезу. Перекручення інформації як наслідок недотримання ідентичності фінального результату в структурі оригінальної та «фейкової» новини сигналізує про те, що кожен об’єкт з внутрішньою невідповідністю є потенційно комічним і може актуально перетворитися на комічний у зміненому контексті, тобто у контексті «фейкової» новини. Роль автора «фейкової» новини, як тексту соціально-критичного спрямування, акумулює дві ролі – атрактора і репелера. The article presents the description of three topical classifications of “fake” news as new media platform of communication within modern media space. The latter is presented as a construal consisting of three layers (mediated, mediatizated and media). The aim of our scientific search is to show the place of “fake” news within media space, to describe deep connection of functional loading of “fake” news with its taxonomy. The article gives the definition of “fake” news, the semantics of “fake” is interpreted, special web-sites, which spread untrue, strange and sometimes doubtful news, are indicated. The usage of methods of synthesis, analysis and the methodological basis of synergy allows us to state about self-organization and selfreference of “fake” news that are capable to exchange information as well as respond to external changes immediately. The article proves that the order of parameter, as a key instrumental concept of synergy, in the texts of “fake” news is the “distorted” sense. This tendency is obligatory as the function of “fake” news, its form and content, theme and aim, the types of content and the ways of its spreading depend on the author’s skills. It is well-known that self-organizing systems have attractors and repellers explaining the creation of any text. Our research shows that the attractors of “fake” news are its functions as a result of cooperation of the author and the information deliberately imagined. Its factuality is represented in original text of news within mass media space. The repellers, which personify the order of parameter of the “distorted” sense, are different criteria as the basis of three topical classifications of “fake” news. These classifications are revealed by the method of synthesis. The distortion of information as a consequence of noncompliance of final result identity in the structure of original and “fake” news illustrates that any object with inner discrepancy is potentially comic and can be transformed in comic one within changed context that is the context of “fake” news. The role of the author’s “fake” news, which belongs to socio-critical orientated texts, accumulates two roles – the attractor’s as well as the repeller’s.
Description: Главацька, Ю. Л. КЛАСИФІКАЦІЯ «ФЕЙКОВИХ» НОВИН У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ : СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ / Ю. Л. Главацька // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць / гол. ред. Л. Бєлєхова. - Херсон : ХДУ, 2019. - Вип. 1. - С. 275-280. - ( Сер. " Германістика та міжкультурна комунікація").
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9393
Appears in Collections:Факультет іноземної філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Главацька_класифікація фейкових новин.pdf647.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.