Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/1102
Title: ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЦІЛІСНА ЛЮДСЬКА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ
Other Titles: Творческая личность как целостная людская индивидуальность в условиях компетентностного образования.
Creative personality as a whole human personality in terms of competency education.
Authors: Мироненко, О. В.
Mironenko, O.V
Keywords: творча особистість
цілісна людська індивідуальність
компетентнісний підхід
компетентність
компетенція
комунікативна компетенція
мовна компетенція
творческая личность
целостная людская индивидуальность
компетентностный подход
компетентность
компетенция
коммуникативная компетенция
языковая компетенция
creative personality
whole human personality
competency approach
competency
competence
communicative competence
language competence
Issue Date: 2015
Abstract: У статті аналізуються, порівнюються та зіставляються такі наукові феномени як «компетентність», «компетенція», «комунікативна компетенція», «мовна компетенція» уточнюється сутність використовуваних дефініцій у контексті компетентнісного підходу. Автор конкретизує творчу особистість як цілісну людську індивідуальність. В статье анализируются, сравниваются и сопоставляются такие научные феномены как «компетентность», «компетенция», «коммуникативная компетенция», «языковая компетенция» уточняется суть использованых дефиниций в контексте компетентностного подхода. Автор конкретизирует творческую личность как целостную людскую индивидуальность. This article analyzes, compares and matches such scientific phenomena as "competency", "competence", "communicative competence", "language competence" the meaning of the used in the context of competence approach definitions are specified. The author specifies a creative person as a complete human personality.
Description: Мироненко, О. В. ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЦІЛІСНА ЛЮДСЬКА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ОСВІТИ / О. В. Мироненко // Педагогіка вищої та середньої школи. - Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ КНУ, 2015.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/1102
Appears in Collections:Педагогічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Мироненко О.В. Кривий Ріг.pdf258.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.