DSpace Repository

АВТОРСЬКА СТРАТЕГІЯ ПОБУДОВИ ХУДОЖНЬОЇ МОДЕЛІ «ЗЛОЧИНЦЯ» В ТВОРЧОСТІ Т. ДРАЙЗЕРА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «АМЕРИКАНСЬКА ТРАГЕДІЯ»)

Show simple item record

dc.contributor.author Кравченко, А. В.
dc.date.accessioned 2021-01-25T12:45:31Z
dc.date.available 2021-01-25T12:45:31Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/13258
dc.description Кравченко, А. В. Авторська стратегія побудови художньої моделі «злочинця» в творчості Т. Драйзера (на матеріалі роману «Американська трагедія») = Author's strategy for building an artistic model of the "criminal" in the work of T. Dreiser (based on the novel «American Tragedy») : кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» / А. В. Кравченко ; наук. керівник д.філол.н., професор О. Г. Штепенко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Ф-т української й іноземної філології та журналістики, Кафедра англійської мови та методики її викладання. – Херсон : ХДУ, 2020. – 59 с. uk_UA
dc.description.abstract У магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто художню модель особистості «злочинця» як носія причин індивідуальної злочинної поведінки на прикладі роману Т. Драйзера «Американська трагедія». У першому розділі висвітлено особливості американської культури 20-х рр. ХХ ст. й охарактеризовано стратегії побудови картини світу у творах Т. Драйзера. У другому розділі виявлено прийоми моделювання кримінально-судової картини світу й досліджено особливості реалізації моделі юриспруденції. Третій розділ присвячено розкриттю сутності особистості злочинця, що є носієм індивідуальних причин злочинної поведінки й висвітленню авторської кримінально-правової оцінки особистості злочинця. In the master's qualification work the artistic model of the offender’s personality as a carrier of the causes of individual criminal behavior on the example of T. Dreiser's novel "American Tragedy" are considered. In the first section of the work, the features of American culture of the 20s of the twentieth century and strategies for constructing a picture of the world in the works of T. Dreiser are described. In the second section the methods of modeling the criminal-judicial picture of the world are revealed and the peculiarities of realization of the jurisprudence model are investigated. The third section is devoted to the disclosure of the essence of the offender’s personality, which is the bearer of individual causes of criminal behavior and coverage of the author's criminal-legal assessment of the offender’s personality. Художня модель, особистість злочинця, індивідуальна злочинна поведінка, кримінально-судова картина світу. uk_UA
dc.subject художня модель uk_UA
dc.subject особистість злочинця uk_UA
dc.subject індивідуальна злочинна поведінка uk_UA
dc.subject кримінально-судова картина світу uk_UA
dc.subject artistic model uk_UA
dc.subject offender’s personality uk_UA
dc.subject individual criminal behavior uk_UA
dc.subject criminal-judicial picture of the world uk_UA
dc.title АВТОРСЬКА СТРАТЕГІЯ ПОБУДОВИ ХУДОЖНЬОЇ МОДЕЛІ «ЗЛОЧИНЦЯ» В ТВОРЧОСТІ Т. ДРАЙЗЕРА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «АМЕРИКАНСЬКА ТРАГЕДІЯ») uk_UA
dc.title.alternative AUTHOR'S STRATEGY FOR BUILDING AN ARTISTIC MODEL OF THE «CRIMINAL» IN THE WORK OF T. DREISER (BASED ON THE NOVEL «AMERICAN TRAGEDY») uk_UA
dc.type Other uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account