DSpace Repository

ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНІМАЛІСТИЧНОЇ СИМВОЛІКИ В ПОЕЗІЇ ІВАНА ЗЛАТОКУДРА

Show simple item record

dc.contributor.author Немченко, І. В.
dc.contributor.author Nemchenko, I. V.
dc.date.accessioned 2021-12-07T05:56:42Z
dc.date.available 2021-12-07T05:56:42Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/15487
dc.description Немченко І.В. До проблеми дослідження анімалістичної символіки в поезії Івана Златокудра. Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)». 2021. № 87. С. 27-34. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2021-87-4 uk_UA
dc.description.abstract Мета. Бестіарний світ приваблює багатьох письменників різних часів і народів – від давнини й до сьогодення. Метою нашої статті є висвітлення особливостей творення образів-символів звірів у ліричних текстах українського поета з Польщі Івана Златокудра кінця ХХ – початку ХХІ століття. Методи. У статті використано елементи таких методів: культурно-історичного (допомагає виcвітлити функції ліричної образності у процесі відтворення поетом рис українського національного характеру та історичної епохи), естетичного (забезпечує розгляд творів митця як літературно-мистецького феномену), міфологічного (використовується для відстеження репродукування поетом міфологічних образів), герменевтичного (пропонується вільна інтерпретація текстів із можливістю подальших витлумачень), біографічного (простежуються риси автобіографізму в поезіях співця), описового (здійснюється систематизація різноманітних елементів анімалістичного простору в текстах поета), інтертекстуального (звертається увага на зв’язки між віршами митця й українським та світовим фольклором і літературною традицією), текстуального аналізу (застосовується для окреслення анімалістичних мотивів та образів у Златокудровому доробку). Дослідження засноване на загальнонауковій методиці аналізу, синтезу, спостереження, добору та систематизації матеріалу. Результати. Автор статті репрезентує результати аналізу текстів Івана Златокудра, присвячених анімалістичним мотивам та образам. Символіка коня, собаки, корови, вола, вівці, кота, оленя, вовка, лисиці, ведмедя та інших тварин виконує важливу роль у розбудові автором художньої картини світу, сприяє розумінню його психології. Для поетичної творчості Івана Златокудра досить характерним є ефект органічного вживання ліричного героя в зображуваний світ, зокрема простір фауни рідного краю. Митець поєднує у текстах реальний і феєричний плани, переплітає дійсність із легендою, казкою, містичними уявленнями. Бестіарний вимір у поета поглиблює й розуміння природної стихії, і складність людських взаємин і почуттів, має як національне, так і загальнолюдське звучання. Висновки. Анімалістична образність у поетичній творчості Івана Златокудра закорінена в світ міфології та фольклору українського та інших народів, ґрунтується на літературних традиціях. Анімалістичні образи-символи в доробку митця відбивають особливості української ментальності, історико-культурний досвід нашого етносу, віддзеркалюють естетичні цінності нації. Purpose. Many writers from various epochs and countries have been admirers and propagandists of the bestiary space. The purpose of the work is to analyze the animalistic images and symbols in the Ukrainian poet Ivan Zlatokudr's lyrics in the late of 20th and early 21st century. Methods. The elements of the following methods are used in the research: cultural and historical (helps to investigate the functions of poet’s lyrical images in the process of representation of the features of Ukrainian national nature and historical epoch), aesthetic (allows analyzing each text as a phenomenon of literature and art), miphological (for coverage of reproduction of miphological images by poet), hermeneutic (ensures free and open interpretation of texts with the possibility for new explanations), biographic (helps to describe autobiographic markers in the writer’s literary works), descriptive (systematization of various elements of the animalistic space in the lyrics of the poet), intertextual (links between writer’s poems and folklore songs and literary general tradition), textual analysis (for coverage of the animalistic motifs and images of Zlatokudr’s collection). The research is based on the general methods of analysis, synthesis, observation, selection and systematization of the material. Results. The author of this article represented the results of literary analysis accomplished over the texts of Ivan Zlatokudr with animalistic motifs and images. The symbols of a horse, dog, cow, ox, sheep, cat, deer, wolf, fox, bear and other animals play an important role in the creation of the artistic image of the world in the writer’s version and show his psychology. The article finds out that Ivan Zlatokudr has delicate understanding of bestiarial space. The effect of a hero’s co-living with the environment depicted by the author, with the animalistic environment in particular, is characteristic of writer’s lyrical collection. Ivan Zlatokudr's works combine real and fairy plans, have characteristics of legends, tales and mysteries. The poet’s bestiarial dimension deepens understanding of nature and difficult world of human relations and feelings and it has national and similarity sounding. Conclusions. The animalistic motifs and images in Ivan Zlatokudr’s poetry have foundations in the Ukrainian and the world miphology and folklore, and literary traditions. Animalistic symbolism in writer’s works shows the specific traits of Ukrainian mentality, historical and cultural experience of our people and aesthetic value of nation. uk_UA
dc.subject лірика uk_UA
dc.subject фольклор uk_UA
dc.subject міфологія uk_UA
dc.subject зооморфні образи uk_UA
dc.subject анімалістична символіка uk_UA
dc.subject lyrics uk_UA
dc.subject folklore uk_UA
dc.subject miphology uk_UA
dc.subject zoo-formed images uk_UA
dc.subject animalistic symbolism uk_UA
dc.title ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНІМАЛІСТИЧНОЇ СИМВОЛІКИ В ПОЕЗІЇ ІВАНА ЗЛАТОКУДРА uk_UA
dc.title.alternative TO PROBLEM OF EXAMINING ANIMALISTIC SYMBOLISM IN THE POETRY OF IVAN ZLATOKUDR uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account