Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5071
Title: ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИТРИВАЛІСТЬ У СПОРТСМЕНІВ-ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ
Authors: Козій, Т.П.
Keywords: адаптація
серцево-судинна система
фізичне навантаження
функціональна проба
спортивне орієнтування
adaptation
cardiovascular system
physical activity
functional test
orienteering
Issue Date: 2017
Abstract: Стаття присвячена вивченню впливу фізичного навантаження на стан серцево-судинної системи спортсменів-орієнтувальників різного віку і з різним рівнем спортивної кваліфікації. Результати дослідження показали, що всі спортсмени під час виконання функціональної проби Лєтунова із дозованим навантаженням на витривалість виявили нормотонічний тип гемодинамічної реакції, про що свідчать типові односпрямовані зміни частоти серцевих скорочень і систолічного артеріального тиску у бік їх помірного збільшення та адекватне зниження рівня діастолічного артеріального тиску одразу після припинення виконання проби. Повне відновлення гемодинамічних параметрів досліджених спортсменів відбувалося протягом 1-2 хвилин, що вказує на їх високий рівень адаптації системи кровообігу до фізичних навантажень. The article is devoted to studying the influence of physical activity on the the state of the cardiovascular system orienteering athletes of different ages and with different levels of sports training. The results of the study showed that all athletes during the execution of a functional test Lyetunova with a dosed endurance load found a normotonic type of hemodynamic reaction, as evidenced by typical unidirectional changes in heart rate and systolic blood pressure towards their moderate increase and an adequate decrease in the level of diastolic blood pressure after stopping the test. Complete restoration of hemodynamics parameters of athletes took place within 1-2 minutes, which indicates their high level of adaptation of the circulatory system to physical loads.
Description: Козій, Т. ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ВИТРИВАЛІСТЬ У СПОРТСМЕНІВ-ОРІЄНТУВАЛЬНИКІВ / Т. Козій // Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту в сучасних умовах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : «Нова Ідеологія», 2017. – С. 103-115.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/5071
Appears in Collections:Факультет природознавства, здоров'я людини і туризму

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття (Т. Козій, ХДУ).pdf262.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.