DSpace Repository

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДНИКІВ ФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТИПУ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ»

Show simple item record

dc.contributor.author Нападовська, Г. Ю.
dc.contributor.author Пилипенко, І. О.
dc.contributor.author Napadovska, Н. Yu.
dc.contributor.author Pylypenko, I. О.
dc.date.accessioned 2017-12-11T10:22:08Z
dc.date.available 2017-12-11T10:22:08Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/5117
dc.description Нападовська, Г. Ю. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДНИКІВ ФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТИПУ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ» / Г. Ю. Нападовська, І. О. Пилипенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2016. – № 5. – С. 36-41. uk_UA
dc.description.abstract У статті розглянуто структуру локалізації адміністративних одиниць Херсонської області в системі «центр – периферія», проаналізовано динаміку показників складників формування насе- лення за період 2003–2015 рр. у межах Херсонської області. Визначено, що природний приріст, показники міграції та власне формування населення не завжди можуть бути критеріями для поділу геопростору на центр і периферію. Складники формування населення, навіть на регіональ- ному рівні, демонструють значні просторові відмінності, що використовується як один із факто- рів делімітації геопростору. Проаналізовано просторово-часову динаміку складників формування населення, яка свідчить про необхідність обережного застосування чинників формування насе- лення як кількісної ознаки такої делімітації. Чисельні параметри формування населення та його складових частин доречно використовувати лише за вагомий проміжок часу, оскільки вибіркове й випадкове застосування такого матеріалу може призвести до хибних висновків щодо вагомості та коректності фактора чинника населення. В статье рассмотрена структура локализации административных единиц Херсонской области в системе «центр – периферия», проанализирована динамика показателей составляющих формирования населения за период 2003–2015 гг. в пределах Херсонской области. Определено, что естественный прирост, показатели миграции и собственно формирования населения не всегда могут быть критериями для разделения геопространства на центр и периферию. Составляющие формирования населения, даже на региональном уровне, демонстрируют значительные пространственные различия, что используется как один из факторов делимитации геопространства. Проанализирована пространственно-временная динамика составляющих формирования населения, которая свидетельствует о необходимости осторожного применения факторов формирования населения как количественного признака такой делимитации. Многочисленные параметры фор- мирования населения и его составных частей уместно использовать только за весомый промежу- ток времени, поскольку выборочное и случайное применение такого материала может привести к ошибочным выводам относительно значимости и корректности влияния фактора населения. In the article the structure location administrative units of the Kherson region in the system “center – periphery”, analyzed the dynamics of the components forming the population for the period 2003– 2015 within the Kherson region. Determined that natural increase, migration rates and the properly formation of the population cannot be criteria for separation geospace to center (core) and periphery. The components forming the population, even at the regional level, show significant spatial cancellation, which is used as one of the factors delimitation geospace. Analyzed the spatiotemporal dynamics of the components forming the population, which demonstrates the need for careful use factors in the formation of the population as a quantitative trait such delimitation. Multiple options formation of the population and its components use only appropriate for a significant period as selective and random use of this material can lead to false conclusions about the validity and correctness factor population. uk_UA
dc.subject центр, периферія, формування населення, геопростір. uk_UA
dc.subject центр, периферия, формирование населения, геопространство. uk_UA
dc.subject core (center), periphery, forming population, geospace. uk_UA
dc.title СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СКЛАДНИКІВ ФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В ДОСЛІДЖЕННІ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ТИПУ «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ» uk_UA
dc.title.alternative Socio-geographical analysis of possibility of applying forming components of the population in research of regional systems of the “core-periphery” uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account