Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/6558
Title: ПРОБЛЕМИ ПЕРИФЕРІЙНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІВНОЧІ ЛУГАНЩИНИ
Other Titles: PROBLEMS OF THE PERIPHERY OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE NORTH OF LUGANSK REGION
Authors: Бєліков, В. О.
Bielikov, V. O.
Keywords: периферія, соціально-економічний розвиток, проблема периферійності, сільське господарство, промисловість, соціальна сфера.
периферия, социально-экономическое развитие, проблема периферийности, сельское хозяйство, промышленность, социальная сфера.
periphery, social and economic development, periphery problem, agriculture, industry, social sphere.
Issue Date: 2017
Abstract: У статті розглянуто основні проблеми периферійності соціально-економічного розвитку на території північних районів Луганської області. До них ми віднесли: демографічну (зниження рівня смертності, зменшення темпів депопуляції); сільськогосподарську (нарощування обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечення беззбиткової діяльності підпри- ємств, дотримання систем сівозміни); проблему розвитку промисловості (підтримка малого під- приємництва в умовах висококонкурентного середовища); проблему високого рівня безробіття (відсутність стабільності та сезонність у сільському господарстві, згортання соціальної сфери) та інші. Виявивши проблеми периферійності досліджуваної території, бачимо, що їх усі можна вирі- шити за умов стабільності соціально-економічного розвитку, припинення воєнного конфлікту в регіоні та достатнього фінансування з боку держави. В статье рассмотрены основные проблемы периферийности социально-экономического раз- вития на территории северных районов Луганской области. К ним мы отнесли: демографическую (снижение уровня смертности, уменьшение темпов депопуляции); сельскохозяйственную (нара- щивание темпов производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение безубыточной деятельности предприятий, соблюдение систем севооборота); проблему развития промышленно- сти (поддержка малого предпринимательства в условиях высококонкурентной среды); проблему высокого уровня безработицы (отсутствие стабильности и сезонность в сельском хозяйстве, свер- тывание социальной сферы) и др. Обнаружив проблемы периферийности исследуемой террито- рии, видим, что их все можно решить при условии стабильности социально-экономического раз- вития, прекращении военного конфликта в регионе и достаточном финансировании со стороны государства. The main problems of the periphery of social and economic development in the northern regions of the Lugansk region are considered in the article. We attributed them to: demographic (reducing the level of mortality, reducing the rate of depopulation); agricultural (increasing the pace of production of agricultural products, ensuring the breakeven activity of enterprises, compliance with crop rotation systems); the problem of the development of industry (support for small business in a highly competitive environment); high unemployment rate (lack of stability and seasonality in agriculture, curtailment of the social sphere) etc. Having discovered the problems of the periphery of the investigated territory, we see that all of them can be solved under the conditions of stability of social and economic development, resolution of the military conflict in the region and sufficient financing from the state.
Description: Бєліков, В. О. ПРОБЛЕМИ ПЕРИФЕРІЙНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ПІВНОЧІ ЛУГАНЩИНИ / В. О, Бєліков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. – Херсон, 2017. – № 7. – С. 16-21.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/6558
Appears in Collections:Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Географічні науки (Випуск 1-7)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Бєліков.pdf552.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.