Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7113
Title: ЕНЗИМОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ОСІБ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
Other Titles: ENZYMOLOGICAL INDICATORS OF BLOOD INDIVIDUALS WITH TUBERCULOSIS DISEASE
Authors: Володіна, К.М.
Головченко, І.В.
Volodina, K. M.
Golovchenko, I. V.
Keywords: аланінамінотрансфераза
аспартатамінотрансфераза
білірубін
туберкульоз
alanine aminotransferase
aspartate aminotransferase
bilirubin
tuberculosis
Issue Date: 2018
Abstract: У статті представлені результати дослідження основних езимологічних показників крові осіб з захворюванням на туберкульоз. Дослідження було проведено на базі Херсонського обласного протитуберкульозного диспансеру. Були обстежені 10 пацієнтів віком від 47 до 57 років, яким встановлено діагноз туберкульоз легень. Серед обстежених осіб хворих не туберкульоз було 5 жінок та 5 чоловіків. Вони проходили курс хіміотерапевтичного лікування у відділеннях Херсонського обласного протитуберкульозного диспансеру. Згідно з заключенням лікарів, у всіх пацієнтів був вперше діагностований туберкульоз легенів. Дослідження біохімічних показників у пацієнтів проводилися з використанням декількох методик, таких як метод Райтмана-Френкеля для визначення аланін амінотрансферази та аспартатамінотрансферази, метод Ендрашика для визначення білірубіну та метод Хуерго-Поппера (тимолова проба) для визначення зміни співвідношення білкових фракцій в сироватці крові. Вимірювання проводилися на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі «BiochemSAPlus» (HTI Medica, США). У чоловіків та у жінок відбувається підвищення ферментів АлАТ та АсАт. Це свідчить про пошкодження гепатоцитів, зростання активності трансфераз у межах подвоєної норми свідчить про розгорнену картину паренхіматозного гепатиту. The article presents the results of the study of the main enzymological indicators of blood of people with tuberculosis. The study was conducted on the basis of the Kherson Regional TB Dispensary. Ten patients aged 47 to 57 years old who were diagnosed with pulmonary tuberculosis were examined. Among the examined patients, there were 5 non-tuberculous women and 5 men. They underwent a course of chemotherapeutic treatment at the offices of the Kherson Regional TB Dispensary. According to doctors, all patients had the first diagnosis of pulmonary tuberculosis. The study of biochemical parameters in patients was performed using several methods, such as the Wrightman-Frenkel method for the determination of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase, the Endrasic method for determining bilirubin and the Huerho-Popper method (thymol test) to determine the change in the ratio of protein fractions in serum. Measurements were carried out on a semi-automatic biochemical analyzer BiochemSAPlus (HTI Medica, USA). In males and females there is an increase in enzymes alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase. This indicates damage to hepatocytes, an increase in the activity of transferees within double the norm, indicates a detailed picture of parenchymal hepatitis.
Description: Володіна, К.М. ЕНЗИМОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ОСІБ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ / К. М. Володіна, І. В. Головченко //Природничий альманах. Біологічні науки : зб. наук. праць / редкол.: В. П. Зав’ялов (голова), М. Ф. Бойко, А. М. Волох та ін. – Херсон: Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2018. - Вип. 25. – С. 10 - 16.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7113
Appears in Collections:Факультет біології, географії і екології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Володіна Головченко.pdf298.32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.