DSpace Repository

RESEARCH OF INFLUENCE OF COMPUTER TRAINING OF FUTURE LAWYERS ON INDICATORS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT

Show simple item record

dc.contributor.author Sherman, M. I.
dc.contributor.author Шерман, М. І.
dc.contributor.author Шерман, М. И.
dc.date.accessioned 2018-10-09T09:46:42Z
dc.date.available 2018-10-09T09:46:42Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7150
dc.description Sherman, M. I. Research of Influence of Computer Training of Future Lawyers on Indicators of Academic Achievement / М. І. Sherman // Information Technology in Education : Scientific Journal, vol 19. – Kherson : KSU (2014). - pp. 34 - 44. uk_UA
dc.description.abstract The article devoted to a research of influence of progress in Informatics and relative to it disciplines to the showings of educational progress. It has been analyzed the scientific attitude to the definition of term «educational progress». It has been substantiated that computer and information competency of future lawyers is not only a partial of professional activities but also a powerful tool of information tasks with educational character solving by a student in the process of his professional training in the university, that is displayed by the readings of educational progress. During the research we have received the value of coefficient of correlation between the values of final marks in the disciplines Informatics, Legal information retrieval systems, Legal statistics and the results of end-of-semester exams from the first to the forth course, the average score and quality coefficient of students' education progress in the control and experimental groups. During the research of influence of level of formedness of computer and information competency of future lawyers on the readings of the final progress in the educational subjects it has been established that: the level of formedness of base component of computer and information competence, that is provided by the learning of Informatics discipline on the information stage of working of system of professional computer and information training have positive influence on the showings of students' final progress in education subjects. This process is more effective in the experimental groups and to a greater extent it influences the coefficient of final progress quality than its average score; this influence especially visible is on the social and economic and humanitarian disciplines, it is confirmed by value of calculated coefficients of correlation; at the axiological stage of system function of professional computer and informational training the maximum values of the coefficients of correlation (0.84-0.88) are typical for special and legal disciplines that have a key role for the formation of professional competence of a future lawyer; freedom from negative coefficients in the regression equations for the average score and quality coefficient of the final progress at the converting stage of working of system of computer and information training shows that there is an influence of the level of formedness of computer and information competency of future lawyers on the readings of the final progress of all without distinction disciplines, the learning of which falls in the same time interval with the converting stage of system function of computer and informational training of future lawyers; the average score and quality coefficient of the final progress with education disciplines in the experiment group is higher than in the control group, besides it is seen higher dynamics of average score growth, especially of the quality coefficient in the experiment group, which can be explained by the effect of working of system of computer and information training of future lawyers. Стаття присвячена дослідженню впливу успішності з інформатики та споріднених з нею дисциплін на показники навчальної успішності. Проаналізовано наукові підходи до визначення поняття «навчальна успішність». Обгрунтовано, що комп’ютерно-інформаційна компетентність майбутніх юристів є не тільки складовою професійної діяльності, а й потужним засобом вирішення інформаційних завдань навчального характеру студентом у процесі його професійної підготовки в університеті, що відображається показниками навчальної успішності. У процесі дослідження одержані значення коефіцієнтів кореляції між значеннями підсумкових оцінок з дисциплін „Інформатика”, “Правові інформаційно-пошукові системи”, “Правова статистика” та результатами екзаменаційних сесій з першого по четвертий курс, середнім балом та коефіцієнтом якості успішності навчання студентів у контрольних та експериментальних групах. У процесі дослідження впливу рівнів сформованості комп’ютерно-інформаційної компетентності майбутніх юристів на показники підсумкової успішності з навчальних дисциплін встановлено: рівень сформованості базової складової комп’ютерно-інформаційної компетентності, який забезпечується шляхом опанування дисципліни „Інформатика”, на інформаційній стадії функціонування системи професійної комп’ютерно-інформаційної підготовки позитивно впливає на показники підсумкової успішності студентів з навчальних дисциплін, цей процес є більш ефективним у експериментальних групах, і в більшій мірі впливає на коефіцієнт якості підсумкової успішності, ніж на її середній бал, особливо помітним цей вплив є на соціально-економічні та гуманітарні дисципліни, що підтверджується значеннями розрахованих коефіцієнтів кореляції; на аксіологічній стадії функціонування системи професійної комп’ютерно-інформаційної підготовки максимальні значення коефіцієнтів кореляції (0,84-0,88) характерні для спеціальних та правових дисциплін, що мають вирішальне значення для формування професійної компетентності майбутнього юриста; відсутність від’ємних коефіцієнтів у рівняннях регресії для середнього балу та коефіцієнта якості підсумкової успішності на перетворювальній стадії функціонування системи комп’ютерно-інформаційної підготовки свідчить про наявність впливу рівня сформованості комп’ютерно-інформаційної компетентності майбутніх юристів на показники підсумкової успішності всіх без винятку дисциплін, вивчення яких співпадає в часі з перетворювальною стадією функціонування системи комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх юристів; середній бал та коефіцієнт якості підсумкової успішності з навчальних дисциплін у експериментальній групі вищий, ніж у контрольній, крім того, спостерігається більш висока динаміка приросту середнього балу, а особливо коефіцієнта якості, у експериментальній групі, що можна пояснити ефектом функціонування системи комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх юристів. Статья посвящена исследованию влияния успешности по информатике и родственных ей дисциплин на показатели учебной успеваемости. Проанализированы научные подходы к определению понятия «учебная успешность». Обосновано, что компьютерно-информационная компетентность будущих юристов является не только составляющей профессиональной деятельности, но и мощным средством решения информационных задач учебного характера студентом в процессе его профессиональной подготовки в университете, что отражается показателями учебной успеваемости. В процессе исследования получены значения коэффициентов корреляции между значениями итоговых оценок по дисциплинам "Информатика", "Правовые информационно-поисковые системы", "Правовая статистика" и результатам экзаменационных сессий с первого по четвертый курс, средним баллом и коэффициентом качества успеваемости студентов в контрольных и экспериментальных группах. В процессе исследования влияния уровней сформированности компьютерно-информационной компетентности будущих юристов на показатели итоговой успеваемости по учебным дисциплинам установлено: уровень сформированности базовой составляющей компьютерно-информационной компетентности, который обеспечивается путем освоения дисциплины "Информатика", на информационной стадии функционирования системы профессиональной Компьютерно-информационной подготовки положительно влияет на показатели итоговой успеваемости студентов по учебным дисциплинам, этот процесс является более эффективным в экспериментальных группах, и в большей степени влияет на коэффициент качества итоговой успеваемости, чем на ее средний балл, особенно заметным это влияние является на социально-экономические и гуманитарные дисциплины, что подтверждается значениями рассчитанных коэффициентов корреляции; на аксиологической стадии функционирования системы профессиональной компьютерно-информационной подготовки максимальные значения коэффициентов корреляции (0,84-0,88) характерны для специальных и правовых дисциплин, имеющих решающее значение для формирования профессиональной компетентности будущего юриста; отсутствие отрицательных коэффициентов в уравнениях регрессии для среднего балла и коэффициента качества итоговой успеваемости на преобразовательной стадии функционирования системы компьютерно-информационной подготовки свидетельствует о наличии влияния уровня сформированности компьютерно-информационной компетентности будущих юристов на показатели итоговой успеваемости всех без исключения дисциплин, изучение которых совпадает по времени с преобразовательной стадией функционирования системы компьютерно-информационной подготовки будущих юристов; средний балл и коэффициент качества итоговой успеваемости по учебным дисциплинам в экспериментальной группе выше, чем в контрольной, кроме того, наблюдается более высокая динамика прироста среднего балла, а особенно коэффициента качества, в экспериментальной группе, что можно объяснить эффектом функционирования системы компьютерно-информационной подготовки будущих юристов. uk_UA
dc.subject computer and information training uk_UA
dc.subject future lawyers uk_UA
dc.subject correlation analysis uk_UA
dc.subject academic attainment uk_UA
dc.subject комп’ютерно-інформаційна підготовка uk_UA
dc.subject майбутні юристи uk_UA
dc.subject кореляційний аналіз uk_UA
dc.subject навчальна успішність uk_UA
dc.subject компьютерно-информационная подготовка uk_UA
dc.subject будущие юристы uk_UA
dc.subject корреляционный анализ uk_UA
dc.subject учебная успеваемость uk_UA
dc.title RESEARCH OF INFLUENCE OF COMPUTER TRAINING OF FUTURE LAWYERS ON INDICATORS OF ACADEMIC ACHIEVEMENT uk_UA
dc.title.alternative ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОМПЬЮТЕРНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ НА ПОКАЗНИКИ АКАДЕМІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ uk_UA
dc.title.alternative ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account