Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7539
Title: МІФО-ФОЛЬКЛОРНА СВОЄРІДНІСТЬ АРХЕТИПНОГО ОБРАЗУ МІСЯЦЯ В ПОЕЗІЇ А. МАЛИШКА ТА В. СИМОНЕНКА
Authors: Цепкало, Т. О.
Keywords: архетипний образ
міфологема
образ місяця
символ
міфопоетика
світобачення
архетипический образ
мифологема
образ луны
символ
мифопоэтика
мировоззрение
archetypal image
mythologema
image of the moon
symbol
myth poetics
outlook
Issue Date: 2014
Abstract: Наукова розвідка присвячена дослідженню інтерпретації архетипного образу місяця в поетичній творчості А. Малишка та В. Симоненка на основі міфоаналізу. Розглядаються міфопоетичні та фольклорні особливості символу місяця, його трансформація в ліриці обох поетів. Аналізується специфіка індивідуально-авторського міфотворення та робиться спроба порівняти міфомислення та світоглядні позиції обох письменників. Визначається роль міфологеми місяця в художній творчості А. Малишка та В. Симоненка. Научная статья посвящена исследованию интерпретации архетипного образа луны в поэтическом творчестве А. Малышко и В. Симоненко на основе мифоанализа. Рассматриваются мифопоэтические и фольклорные особенности символа луны, его трансформация в лирике обоих поэтов. Анализируется специфика индивидуально-авторского мифотворчества и делается попытка сравнить мифомышление и мировоззренческие позиции писателей. Определяется роль мифологемы луны в художественном творчестве А. Малышка и В. Симоненка. Scientific exploration is devoted to research of interpretation of archetypal image of the moon in poetic creativity of A.Malyshko and V.Symonenko based on analysis of myth. Mithopoetic and folklore features of moon symbol and its transformation in the lyrics of both poets are considered. The specific of individual author creation of myth is analyzed and we attempted to compare the myth-thinking and outlook of both writers. The role of mythologem of Moon in literary creativity of A.Malyshko and V.Symonenko is determined.
Description: Цепкало, Т. О. Міфо-фольклорна своєрідність архетипного образу місяця в поезії А. Малишка та В. Симоненка // Література та культура Полісся. – Серія : Філологічні науки / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Вип. 77, № 3. - С. 74-80.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7539
Appears in Collections:Факультет української філології та журналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.