Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/7566
Title: LEGISLATIVE SUPPORT OF INNOVATION ACTIVITY IN UKRAINE : PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME THEM
Other Titles: ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ : ПРОБЛЕМИ ТАШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Authors: Rusnak, А. V.
Karnaushenko, A. S.
Petrenko, V. S.
Руснак, А. В.
Карнаушенко, A. С.
Петренко, В. С.
Keywords: innovation
innovation activity
legislation
national innovation system
innovation sphere
innovation infrastructure
інновації
інноваційна діяльність
законодавство
національна інноваційна система
інноваційна сфера
інноваційна інфраструктура
Issue Date: 2018
Abstract: The article presents a retrospective analysis of Ukrainian legislation in the scientific and technical and innovation sphere. The main problems of the national legislation regulating innovation activity are defined, namely: non-compliance with the legislative provisions; non-systematic nature of legislation; lack of mechanisms for implementing the priorities of scientific and technical and innovation activities; lack of integrated application of mechanisms of state influence (financial, credit, tax, etc.) for the achievement of certain priorities; suspension and cancellation of mechanisms for supporting scientific and technical activities, in particular, the underdeveloped mechanisms for developments prepared for commercialization; underdevelopment of innovation infrastructure (research universities, technological parks, scientific parks, clusters, high-tech innovative enterprises, innovative business incubators, venture funds); not formed motivational mechanism for transition of the real sector of the economy to the innovative way of development. The shortcomings of the current legislation on innovation activity are determined in accordance with international approaches that do not even correspond to the definition of the concepts “innovation” and “innovation activity” and there is no definition of the term “start-up”. Also, the national legislation contains no definition of elements of innovation infrastructure according to the international approach: innovation park, incubator and accelerator, cluster, cluster initiative, cluster organization, regional innovation ecosystem, legislative provision of smart specialization approach. The main directions of overcoming the problems connected with the regulatory action of the national legislation in the innovation sphere, in particular, elimination of its shortcomings in accordance with the international approach and the development and effective implementation of the Strategy of Innovation Development of Ukraine, are substantiated. У статті здійснено ретроспективний аналіз законодавства України у науково-технічній та інноваційній сфері. Визначено основні проблеми національного законодавства, що регулює інноваційну діяльність, а саме: невиконання положень законодавства; несистемність законодавства; відсутність механізмів виконання пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності; відсутність комплексного застосування механізмів державного впливу (фінансових, кредитних, податкових тощо) для досягнення тих чи інших пріоритетів; призупинення та відміна механізмів підтримки науково-технічної діяльності, зокрема нерозвиненість механізмів створення розробок, підготовлених до комерціалізації; нерозвиненість інноваційної інфраструктури (дослідницьких університетів, технопарків, наукових парків, кластерів, високотехнологічних інноваційних підприємств, інноваційних бізнес-інкубаторів, венчурних фондів); несформованість мотиваційного механізму до переходу реального сектору економіки на інноваційний шлях розвитку. Визначено недоліки чинного законодавства про інноваційну діяльність згідно з міжнародними підходами, яким не відповідає, навіть, визначення понять “інновація” й “інноваційна діяльність” та відсутнє визначення поняття “стартап”. Також у вітчизняному законодавстві відсутнє визначення елементів інноваційної інфраструктури за міжнародним підходом: інноваційний парк, інкубатор та акселератор, кластер, кластерна ініціатива, кластерна організація, регіональна інноваційна екосистема, законодавче забезпечення підходу смарт спеціалізації. Обґрунтовано основні напрями подолання проблем, пов’язаних з регуляторною дією національного законодавства в інноваційній сфері, зокрема усунення його недоліків згідно з міжнародним підходом та розробки і ефективної реалізації Стратегії інноваційного розвитку України.
Description: Петренко, В. С. Legislative support of innovation activity in Ukraine: problems and ways to overcome them / А. В. Руснак, А. С. Карнаушенко, В. С. Петренко // Ефективна економіка. - 2018. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/4.pdf
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/7566
Appears in Collections:Факультет економіки і менеджменту.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.