Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8368
Title: Удосконалення технології інкубації для підвищення відтворювальних якостей і м'ясної продуктивності птиці
Other Titles: Усовершенствование технологии инкубации для повышения воспроизводительных качеств и мясной продуктивности птицы
Perfection of incubation technology for improving reproductive properties and meat productivity of poultry
Authors: Приймак, В.В.
Priymak, V.V.
Keywords: птахівництво
крос
рівновагові угрупування
біологічно активні речовини
інкубація
ремонтний молодняк
качки
ріст
розвиток
інтер’єрні показники
м’ясна продуктивність
птицеводство
кросс
равновесовые группировки
биологически активные вещества
инкубация
ремонтный молодняк
утки
рост
развитие
интерьерные показатели
мясная продуктивность
poultry breeding
cross
equal-weight groups
biologically active substances
incubation
remount young poultry
ducks
growth
development
interior indices
meat productivity
Issue Date: 2006
Abstract: Актуальність теми. Однією з головних умов успішного розвитку галузі птахівництва є підвищення відтворювальних якостей стада. Серед технологічних ланок, що забезпечують високі та стабільні темпи нарощування поголів’я, є штучна інкубація яєць, ефективність якої залежить від багатьох факторів (Коваленко В.П., Куцак С.М., Гавриш А.П., 1988; Бреславець В.О., Сахацький М.І., 2001). Дослідженнями, проведеними на різних видах птахів, доведена доцільність використання глибинної обробки яєць, що сприяє підвищенню їх інкубаційних якостей. Встановлено, що хімічні способи введення біологічно активних речовин у яйця курей і гусей були більш економічними, стимулювали ембріональний розвиток зародків і забезпечували кращі показники виводимості яєць, виводу молодняку та його росту й розвитку в перші місяці після вилуплення порівняно з фізичними (Козій М.С., 2003; Іванов В.О., Козій М.С., Марчук Г.П. та ін., 2004). У зв’язку з різними біологічними особливостями видів, порід і кросів сільськогосподарських птахів виникає необхідність розробки нових способів обробки інкубаційних яєць м’ясної птиці і подальшого поглиблення й уточнення питань її вирощування в рівновагових угрупуваннях. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Херсонського державного аграрного університету у період 2000-2005 рр. за темою “Створення вітчизняної породної групи птиці м’ясо-яєчного типу для фермерських та особистих підсобних господарств” (№ державної реєстрації 0101U001995). Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було встановлення ефективності використання калібрування яєць м’ясних курей прабатьківського стада кросу “Конкурент-2” та передінкубаційної обробки біологічно активними речовинами (БАР) яєць м’ясних курей і качок кросу “Благоварський” для підвищення відтворювальних якостей та енергії росту птиці. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання: - встановити ефективність використання класів розподілу яєць м’ясних курей прабатьківського стада кросу “Конкурент-2” за масою на виводимість яєць, вивід курчат, ріст і розвиток ремонтного молодняку м’ясних курей; - дати порівняльну характеристику різних способів глибинної обробки яєць м’ясних курей кросу “Конкурент-2” біологічно активними речовинами; - визначити ефективність використання різних концентрацій хімічного провідника на ембріональний розвиток і виводимість яєць качок кросу “Благоварський”; - встановити ефективність використання різних поєднань БАР на ріст, розвиток і м’ясну продуктивність каченят; - оцінити інтер’єрні показники каченят за умови використання БАР в передінкубаційний період; - визначити економічну ефективність застосування глибинної обробки яєць качок. Об’єкт досліджень. Інкубаційні яйця прабатьківського стада курей, курчата та ремонтний молодняк м’ясних курей батьківського стада кросу “Конкурент–2”, інкубаційні яйця качок, каченята кросу “Благоварський”. Предмет досліджень. Способи глибинної обробки яєць біологічно активними речовинами, показники інкубаційних якостей яєць, ріст, розвиток, м’ясна продуктивність, інтер’єрні показники. Методи досліджень. Для вирішення поставлених завдань використовувалися сучасні загальноприйняті методи: зоотехнічні – маса яєць, відтворювальні якості, жива маса молодняку; лабораторні – інтер’єрні показники птахів; біометричні – середні величини, їх похибки, вірогідність результатів досліджень, дисперсійний, кореляційний аналізи; економічні – ефективність використання БАР. Наукова новизна одержаних результатів. Визначено, що калібрування інкубаційних яєць, одержаних від м’ясних курей прабатьківського стада кросу “Конкурент–2”, сприяє підвищенню їх інкубаційних якостей. Уперше розроблено новий спосіб введення біологічно активних речовин у яйця качок кросу “Благоварський”, який позитивно впливає на їх інкубаційні якості (пріоритетна довідка на деклараційний патент України за № U 200603568 від 3. 04. 2006 р.). Обґрунтована доцільність використання розчину БАР (0,1-% аскорбінова кислота + 0,1-% катозал + 0,1-% димексид) для удосконалення передінкубаційної обробки качиних яєць. Отримані нові дані щодо постембріонального розвитку, м’ясної продуктивності каченят під впливом обробки інкубаційних яєць біологічно активними речовинами за даним способом. Практичне значення одержаних результатів. Використання рівновагових угрупувань для інкубації яєць, одержаних від м’ясних курей прабатьківського стада кросу “Конкурент-2”, дає можливість збільшити виводимість яєць на 4,8% та вивід курчат на 5,0%, живу масу добових курчат на 11,62%, живу масу півників класу М+ на 7,15%. Передінкубаційна обробка яєць качок дозволяє підвищити виводимість яєць на 9,23%, живу масу добових каченят - на 8,23%, вихід напівпатраної тушки - на 3,8 %, вихід патраної тушки - на 2,8%, їстівної частини тушки - на 5,13%. Упровадження хімічного способу глибинної обробки качиних яєць забезпечує економічний ефект процесу виведення каченят і становить 174,94 грн. з розрахунку на 1000 закладених качиних яєць. За вирощування каченят на м’ясо до 56-добового віку прибуток склав 1334,23 грн. з розрахунку на 1000 голів молодняку. Особистий внесок здобувача. Схема й методика наукових досліджень розроблялися разом з науковим керівником. Уся експериментальна робота, аналіз отриманих результатів, оформлення рукопису дисертації виконані особисто автором. Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.04 – технология производства продуктов животноводства. - Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, 2006. В диссертации рассмотрен вопрос о повышении продуктивных качеств мясной птицы за счет использования равновесовых группировок и перединкубационной обработки яиц. Установлено, что калибровка яиц мясной птицы прародительского стада кросса “Конкурент–2”,способствует повышению их инкубационных качеств. Яйца класса М– характеризуются меньшими показателями выводимости (на 5,3%) и вывода (на 6,0%), в сравнении с классом Мо. Выращивание ремонтного молодняка в равновесовых группировках способствует повышению живой массы кур всех классов распределения по сравнению с не рассортированной. Высокие показатели живой массы ремонтного молодняка кур на 13-ой недели выращивания выявлены среди класса М+ и составляли разницу для курочек 75,6 0 и 49,3 г, для петушков - 135,00 и 63,9 г в сравнении с классами М– и Мо. Химический способ глубинной обработки яиц кур кросса “Конкурент–2” является более перспективным и обеспечивает лучшее развитие эмбрионов, повышает выводимость яиц и жизнеспособность цыплят на 2,38% и 5,51% соответственно, по сравнению со своими аналогами. Разработан и усовершенствован химический метод глубинной обработки утиных яиц, который основан на том, что перед закладкой на инкубацию утиные яйца обрабатывались 0,1-% аскорбиновой кислотой, 0,1-% препаратом катозала и 0,1-% димексидом. Предложенный способ в сравнении с контролем способствует повышению виводимости на 4,3%. Перединкубационная обработка утиных яиц 0,1-% аскорбиновой кислотой, 0,1-% янтарной кислотой и 0,1-% препаратом катозала способствовала повышению живой массы птицы на 19...104 г (P<0,01), 8...150 г (P<0,001), 6...160 г (P<0,001) соответственно и убойного выхода на 3,72%. Масса съедобных частей утят ІІІ, IV и V группы превышала контрольную, соответственно на 202,4, 216,7 и 216,5 г. Масса мышц утят этих же групп и превышала контрольных аналогов, соответственно на 155,05, 156,14 и 169,00 г. Установлено, что у утят опытных групп, по сравнению с контрольными аналогами лучше развиты внутренние органы. Утята І и IV групп имели более развитый мышечный желудок (соответственно на 4,9 и 4,5 г больше) по сравнению с контролем. Также молодняк опытных групп имел тенденцию к более высокому содержанию эритроцитов, гемоглобина и отдельных показателей белкового, липидного, углеводного обмена веществ. Поэтому для повышения воспроизводительных и продуктивных качеств птицы, инкубируемые утиные яйца целесообразно обрабатывать 0,1-% аскорбиновой кислотой, 0,1-% янтарной кислотой и 0,1-% катозалом и 0,1-% димексидом. The thesis for obtaining of scientific degree of candidate of agricultural sciences according to the speciality 06.02.04. - Production technology of animal products. - Kherson State Agrarian University, Kherson, 2006. The thesis considers the issue of improving productive properties of meat poultry via using equal-weight groups and pre-incubation treatment of eggs. It is determined that egg calibration in the pre-parent form of meat cross “Konkurent-2” with further poultry raising in equal-weight groups contributes to better incubation properties. A chemical method of in-depth treatment of duck eggs has been developed and perfected. It envisages pre-incubation egg treatment with 0.1 per cent solution of ascorbic acid, 0.1 per cent catozal preparation via 0.1 per cent dimexide solution. The method proposed leads to a 4.3 per cent higher hatchatability rate (0.1 per cent dimexide). Pre-incubation egg treatment with 0.1 per cent ascorbic acid, 0,1 per cent amber acid and 0.1 per cent catozal resulted in an increase in live weight by 19…104 g (P<0.01), 8…150 g (P<0.001), 6…160 g (P<0.001) respectively. Thus, before duck egg incubation it is expedient to apply biologically active substances such as 0.1 per cent ascorbic acid, 0.1 per cent amber acid and 0.1 per cent catozal in order to improve both reproductive and productive properties of poultry.
Description: Приймак, В. В. Удосконалення технології інкубації для підвищення відтворювальних якостей і м'ясної продуктивності птиці : Автореф. дис... канд. с.-г. наук : 06.02.04 / В. В. Приймак ; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8368
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14. Автореферат.pdf678.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.