Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8395
Title: КОНСТРУКТИ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОПІРНІСТЬ КРИЗАМ ЖИТТЯ
Authors: Тавровецька, Н. І.
Keywords: життєва позиція
базисні переконання
екзистенційна наповненість (сенс життя)
смисловтрата
особисте відчуження
суб’єкт - об’єктні орієнтації
жизненная позиция
базисные убеждения
экзистенциальная наполненность (смысл жизни)
смыслопотеря
личное отчуждение
субъект - объектные ориентации
life position
basic beliefs
existential fullness (sense of life)
semantic loss
personal alienation
subject - object orientations
Issue Date: 2018
Abstract: Статтю присвячено аналізу головних складових життєвої позиції особистості. Автор наводить власне бачення конструктивної життєвої позиції особистості, яка здатна ефективно розв’язувати найрізноманітніші кризові ситуації. Наголошує, що саме у кризові життєві періоди відбувається кардинальна зміна життєвої позиції особистості, коли людина усвідомлює/не усвідомлює свій сенс існування, втрачає стійке уявлень про себе і інших, неможливість реалізації життєво важливих цінностей, стратегій, очікувань. У статті зазначено, що під час трансформації життєвої позиції зачіпаються її конструктивні складові: базисні переконання (задля досягнення почуття безпеки індивід конструює життєвий досвід, ґрунтуючись на імпліцитній внутрішній структурі стійких переконань), екзистенційна наповненість (інтегральна характеристика особистості, пов'язана з відчуттям наповненості життя сенсом), смисловтрата/особисте відчуження (порушення смислових зв'язків в структурі життєвого світу особистості), суб’єкт - об’єктні орієнтації у життєвих ситуаціях (здатність людини реалізувати власну внутрішню активність). Автор підкреслює, що корекція / розвиток цих конструктів може бути як умовами, так і наслідком конструктивної життєвої позиції особистості. Статья посвящена анализу основных составляющих жизненной позиции личности. Автор раскрывает свое видение конструктивной жизненной позиции личности, которая способна эффективно решать самые разнообразные кризисные ситуации. Отмечает, что именно в кризисные жизненные периоды происходит кардинальное изменение жизненной позиции личности, когда человек осознает/не осознает свой смысл существования, теряет устойчивое представлений о себе и других, ощущает невозможность реализации жизненно важных ценностей, стратегий, ожиданий. В статье указано, что во время трансформации жизненной позиции затрагиваются ее конструктивные составляющие: базовые убеждения (для достижения чувства безопасности индивид конструирует жизненный опыт, основываясь на имплицитной внутренней структуре устойчивых убеждений), экзистенциальная наполненность (интегральная характеристика личности, связанная с ощущением наполненности жизни смыслом), смыслопотеря / личное отчуждения (нарушение смысловых связей в структуре жизненного мира личности), субъект - объектные ориентации в жизненных ситуациях (способность человека реализовать свою внутреннюю активность). Автор подчеркивает, что коррекция / развитие этих конструктов может быть как условиями, так и следствием конструктивной жизненной позиции личности. The article is devoted to the analysis of the main components of the individual’s life position. The author gives her own vision of a constructive life position of the individual, who can effectively solve a variety of crisis situations. The author emphasizes that it is precisely in crisis life periods, that a fundamental change in the individual's attitude of life takes place, when a person realizes / does not realize his sense of existence, loses stable perceptions of himself and others, the impossibility of realizing vital values, strategies and expectations. The article states that during the transformation of life position, its constructive components are affected: basic beliefs (for the sake of achieving a sense of security, the individual constructs life experience on the basis of the implicit internal structure of persistent beliefs), existential fullness (an integral characteristic of the individual associated with a sense of fullness of sense of life), semantic loss / personal alienation (violation of semantic connections in the structure of the individual’s lifeworld), subject - object orientations in life situations (person’s ability to realize his own internal activity). The author highlights that the correction / development of these constructs can be both conditions and the result of a constructive attitude of the individual’s life position.
Description: Тавровецька, Н. І. Конструкти життєвої позиції особистості як опірність кризам життя / Н. І. Тавровецька // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН україни. - Том 14. Методологія і теорія психології. - Київ-Ніжин : Вид-во "ПП Лисенко М. М. ", 2018. - Вип. 1. - С. 298-310.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8395
Appears in Collections:Соціально-психологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Тавроевцька_Н._ Костюка.pdf563.49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.