Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8649
Title: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО МОНОСТИЛЮ У ПРОСТОРІ ВНЗ
Other Titles: НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО МОНОСТИЛЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL BASIS OF FORMING STUDENT MONOSTYLYU UNIVERSITIES IN SPACE
Authors: Шапошникова, І. В.
Шапошникова, И. В.
Shaposhnykova, I. V.
Keywords: моностиль
соціальний капітал
молодь
вища освіта
моностиль
социальный капитал
молодежь
высшее образование
monostyl
social capital
youth
higher education
Issue Date: 2014
Abstract: У статті описано науково-методичні засади формування студентського моностилю у просторі вищого навчального закладу. Зазначено, що з функціональної точки зору, освіта є невід'ємним структурним елементом соціальної системи. До реальних функцій системи освіти, у тому числі й вищої, належать: відтворення і підтримка культурних і ціннісних зразків; соціалізація молодого покоління; виявлення і розвиток інтелектуального, морального і фізичного потенціалу особи; підготовка кваліфікованих фахівців, які відповідають потребам ринку праці тощо. Автор зазначає при цьому, що усереднені практики диференційовано стилем життя як способом і схильністю до дії, що залежать від обсягу і структури капіталів (індивідуальних і сімейних, культурних і матеріальних). Такі капітали відіграють важливу роль у процесі вибору напряму та здобутті вищої освіти сучасною молоддю. Структура і обсяг соціального капіталу визначають стиль життя індивіда через рівень і якість отриманої освіти, а виступаючи критерієм соціальної стратифікації, освіта значною мірою орієнтується на особисті здібності індивідів, на розвиток яких спрямовано весь педагогічний процес. В статье описано научно-методические основы формирования студенческого моностиля в пространстве вуза. Отмечено, что с функциональной точки зрения, образование является неотъемлемым структурным элементом социальной системы. К реальным функций системы образования, в том числе и высшего, относятся: воссоздание и поддержка культурных и ценностных образцов; социализация молодого поколения; выявление и развитие интеллектуального, нравственного и физического потенциала личности; подготовка квалифицированных специалистов, отвечающих потребностям рынка труда и тому подобное. Автор отмечает при этом, что усредненные практики дифференцированно стилем жизни как способом и склонностью к действию, зависят от объема и структуры капиталов (индивидуальных и семейных, культурных и материальных). Такие капиталы играют важную роль в процессе выбора направления и получении высшего образования современной молодежью. Структура и объем социального капитала определяют стиль жизни индивида через уровень и качество полученного образования, а выступая критерием социальной стратификации, образование в значительной степени ориентируется на личные способности индивидов, на развитие которых направлено весь педагогический процесс. The paper describes the scientific and methodological principles of forming student monostylyu in the space of higher education. Indicated that from a functional point of view, education is an integral structural element of the social system. To real functions of education, including higher education, are: playback and support for cultural values and standards; socialization of the young generation; identification and development of intellectual, moral and physical potential person; training of qualified professionals to meet the needs of the labor market and so on. The author notes here that the average practice differentiated lifestyle as a way and a penchant for action, depending on the volume and structure of capital (individual and family, cultural and material). Such capital play an important role in choosing the direction of higher education and modern youth. The structure and the amount of social capital determine the lifestyle of the individual through the level and quality of education and social stratification criterion speaking, education is largely focused on the personal abilities of individuals, which is aimed at developing the entire educational process.
Description: Шапошникова І. В. Науково-методичні засади формування студентського моностилю у просторі ВНЗ / І. В. Шапошникова // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 66. – С. 235-242.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8649
Appears in Collections:Соціально-психологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.pdf310.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.