Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/8946
Title: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ІЗ РОДИН ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Other Titles: SOCIO-PSICHOLOGICAL ADAPTATION OF THE CHILDREN FROM FORCED MIGRANTS’ FAMILIES
Authors: Блинова, О. Є.
Blynova, O. Ye.
Keywords: соціально-психологічна адаптація
психологічна адаптація
внутрішньо переміщені особи
вимушені мігранти
діти із родин вимушених переселенців
дитячо-батьківські відносини
socio-psychological adaptation
internally displaced persons
forced migrants
children from families of forced migrants
children-parent relationships
Issue Date: 2019
Abstract: Статтю присвячено проблемі соціально-психологічної адаптації дітей із родин вимушених мігрантів. Актуальність обґрунтовано через розуміння соціально-психологічної адаптованості дитини як вагомої умови її психологічного благополуччя та особистісного розвитку. Мета: на основі аналізу наукової літератури з’ясувати соціально-психологічні особливості адаптації дітей із родин вимушених переселенців та визначити шляхи та методи психологічної допомоги. Методи. Для проведення дослідження застосовано методи теоретичного аналізу та узагальнення наукових джерел з проблем соціальної, соціально-психологічної та психологічної адаптації, а також з’ясування психологічного контексту адаптації дітей із родин внутрішньо переміщених осіб. Результати. З’ясовано, що соціально-психологічна адаптація пов’язана з побудовою нормальних міжособистісних стосунків, що сприяють психологічному благополуччю дитини. Визначено проблеми дітей із родин вимушених переселенців: фізіолого-психологічні (розлади особистісного здоров’я, проблеми у спілкуванні, тривожність тощо); педагогічні (труднощі у прийнятті норм і правил організації власної навчальної діяльності); соціальні (зниження соціального статусу та ресурсів родини мігрантів, низьке матеріальне забезпечення сім’ї); культурні (незнання, неприйняття нової культури, плутанина у ціннісних орієнтаціях, почуттях та самоідентифікації). Проаналізовано особливості процесу адаптації дітей вимушених переселенців порівняно з адаптацією їх батьків. Наголошено на чинниках дезадаптації дітей вимушених переселенців: недостатність дружніх контактів з однолітками, скрутна ситуація з житлом у вимушених переселенців, безробіття батьків, вік та стать дитини, неприйняття вимушених переселенців з боку місцевого населення. Визначено шляхи психологічної, педагогічної, соціальної роботи з метою адаптації дітей вимушених переселенців. The article is devoted to the problem of socio-psychological adaptation of the children from forced migrants’ families. The topicality is justified through the understanding of socio-psychological adaptation of a child being an important condition of his or her psychological well-being and personal development. Objective: based on theoretical analysis of scientific sourced, to find out the socio-psychological peculiarities of adaptation of children from forced migrants’ families and to define the ways and methods of psychological help. Methods. For the investigation the methods of theoretical analysis and generalization of scientific sources on the problems of social, socio-psychological and psychological adaptation were used, among with defining the psychological context of adaptation of children from internal migrants’ families. Results. It was stated, that socio-psychological adaptation is connected with building normal inter-personal relationships, influencing the psychological wel—being of a child. The problems of children from forced migrants’ families were defined: physio-psychological (disorders in personal health, trouble in communications, anxiety, etc.); pedagogical (difficulties in accepting the norms and rules of educational activity); social (lowering of social status and resources of migrants’ family, low level of living, intolerable treatment by the accepting community); cultural (not knowing or not accepting the new culture, confusion between value orientation, feelings and self-identification). The peculiarities of the adaptation process of children from forces migrants’ families comparing to their parents’ adaptation was analyzed. The factors of disadaptation of forced migrants’ children were emphasized: lack of friendly contacts with yearlings, difficult situation with accommodation, unemployment of parents, child’s age and gender, non-acceptance of forced migrants by local population. The ways of psychological, pedagogical, social work with the aim of forced migrants’ children adaptation were defined.
Description: Блинова, О. Є. Соціально-психологічна адаптація дітей із родин вимушених переселенців / О. Є. Блинова // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – 2019. – № 2(49). – С. 19-30.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8946
Appears in Collections:Соціально-психологічний факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Блинова_59.pdf470.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.