Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9036
Title: ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНОЇ АНІМАЦІЇ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я ШКОЛЯРІВ
Other Titles: Использование спортивной анимации в формировании культуры здоровья школьников
Authors: Кострікова, К. С.
Кольцова, О. С.
Коваль, В. Ю.
Кострикова, Е.
Keywords: здоров’я
культура здоров’я
спортивна анімація
школярі
здоровье
культура здоровья
спортивная анимация
школьники.
Issue Date: 2019
Abstract: У статті висвітлено актуальність проблеми формування культури здоров’я учнів закладів середньої освіти. Під культурою здоров'я розуміється комплекс теоретичних знань про чинники, що сприяють здоров'ю, а також грамотне застосування в повсякденному житті принципів активної стабілізації здоров'я, тобто оздоровлення. У досліджені розкрито поняття спортивної анімації, як основного напряму анімаційної діяльності, направленого на зміцнення та оздоровлення учнів. Розглянуто основні характеристики психічних структур, що відповідають за стан здоров'я особистості. Наведено низку потенціалів анімаційної діяльності як одної зі складових фізкультурно-оздоровчої діяльності. З метою виявлення ефективності використання анімаційної діяльності в процесі роботи з учнями закладів середньої освіти міста Херсона була проведена комплексна діагностика сформованості культури здоров'я, яка здійснювалась з використанням методики «Визначення загального рівня сформованості культури здоров'я школярів» (Н.С. Гаркуша). Базою дослідження стали факультет фізичного виховання і спорту Херсонського державного університету, а також заклади середньої освіти №55 і №32 м. Херсона. У проведенні дослідження взяли участь студенти 3 курсу факультету фізичного виховання і спорту ХДУ, контингент дослідження склали 256 школярів середніх класів. Результати тестування свідчить про те, що формування культури здоров'я школяра відбувається ефективно в умовах фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи з використанням анімаційної діяльності. В статье освещена актуальность проблемы формирования культуры здоровья школьников. Под культурой здоровья понимается комплекс теоретических знаний о факторах, способствующих здоровью, а также грамотное применение в повседневной жизни принципов активной стабилизации здоровья, то есть оздоровления. В исследовании раскрыто понятие спортивной анимации, как основного направления анимационной деятельности, направленного на укрепление и оздоровление школьников. Рассмотрены основные характеристики психических структур, отвечающих за состояние здоровья личности. Приведен ряд потенциалов анимационной деятельности как одной из составляющих физкультурно-оздоровительной деятельности. С целью выявления эффективности использования анимационной деятельности в процессе работы со школьниками города Херсона была проведена комплексная диагностика сформированности культуры здоровья, которая осуществлялась с использованием следующей методики «Определение общего уровня сформированности культуры здоровья школьников» (Н.С. Гаркуша). Базой исследования стали факультет физического воспитания и спорта Херсонского государственного университета, а также заведения среднего образования №55 и №32 г.. Херсона. В проведении исследовании приняли участие студенты 3 курса факультета физического воспитания и спорта ХГУ, контингент исследования составили 256 школьников средних классов. Результаты тестирования свидетельствует о том, что формирование культуры здоровья школьника происходит эффективно в условиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с использованием анимационной деятельности.
Description: Кострікова, К. С. Використання спортивної анімації у формуванні культури здоров’я школярів / К. С. Кострікова , О. С. Кольцова, В. Ю Коваль // «Фізична активність і якість життя людини» : матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 червня 2019 р. / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9036
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання та спортуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.