Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9051
Title: MODEL OF FORMING PUBLIC CONSCIOUSNESS TO THE MODERN OLYMPIC MOVEMENT
Other Titles: Модель формування суспільної свідомості до сучасного олімпійського руху
Модель формирования общественного сознания к современному олимпийскому движению
Authors: Kostrikova, K. S.
Malyarenko, I.
Kolcova, O.
Kedrovskiy, B.
Keywords: Olympic Movement
Olympism
Olympic education
conception
education
олімпійський рух
олімпізм
олімпійська освіта
концепція
освіта
олимпийское движение
олимпизм
олимпийское образование
концепция
образование
Issue Date: 2017
Abstract: Modern Olympism is a powerful public sporting movement, which has unlimited possibilities for the propaganda of the ideas of humanism, internationalism and morality. Special attention in the athletic development of population is paid to pedagogical technologies in physical culture, especially in educating young generation. One of effective approaches in forming public consciousness of the young generation is the integration of the Olympic education into educational process through introduction the Olympic ideology. The ideals of Olympism are tools in education of moral, harmoniously developed personality, who adheres to the rules of fair play. Development and popularization of the modern Olympic movement among young people enable to decrease the amount of those who use alcohol, drugs, tobacco, by increasing persons‟ interest in leading the sporting, healthy way of life. Thus, we will get fully educated generation of healthy young people, the future of nation. The social value of sport and Olympism is estimated on the basis of humanism. However, the use of the Olympic ideals in forming publicly conscious youth by the system of city out-of-school activities is not enough investigated in pedagogical theory. The problem has social and pedagogical value, which defines its actuality. The goal lies in scientifically grounded conception of the Olympic education in general educational establishments as an effective means of humanizing personalities. To teach children to the ideals and values of Olympism is possible by the method of purposeful gaining knowledge about the importance of going in for sports and the history of the Olympic movement. For this purpose the model of forming a harmonious personality, a tool for facilitating modern Olympism, and a way of performing one of the major tasks of community development was worked out. The implementation of the model has proved the importance of the city out-of-school activities which have a large educative potential, help in forming the value attitude toward the society, physical culture and sport. They also promote the increase in level of being informed about values and ideals of Olympism, that positively influence forming humanistic potential of a personality. Сучасний олімпізм являє собою потужний громадський спортивний рух, який має необмежені можливості для пропаганди ідей гуманізму, інтернаціоналізму й моральності. Особливу увагу у фізкультурній освіті населення, педагогічній технології навчання фізичної культури, а особливо підростаючого покоління потрібно приділити олімпійській освіті. Одним з ефективних підходів до формування суспільної свідомості молодого покоління є інтеграція олімпійської освіти в навчально-виховний процес через упровадження олімпійської ідеології. Ідеї олімпізму сприятимуть вихованню моральної, гармонійно розвиненої особистості, яка дотримується правил чесної гри. Розвиток і популяризація серед молоді сучасного олімпійського руху дає змогу зменшити кількість тих, хто вживає алкоголь, наркотики, тютюн, за допомогою збільшення бажаючих вести спортивний – здоровий спосіб життя. Таким чином ми наблизимося до виховання здорової молоді, а отже, і майбутнього нації. Саме з позиції гуманізму оцінюють соціальне значення спорту та олімпізму. Однак проблема використання складників олімпізму в системі формування суспільно свідомої молоді через систему міських позашкільних заходів недостатньо досліджена в педагогічній теорії. Порушена проблема має соціальну й педагогічну значущість, що зумовлює її актуальність. Мета дослідження – наукове обґрунтування концепції олімпійської освіти в загальноосвітніх навчальних закладах як ефективного засобу гуманізації особистості. Привчити дітей до ідеалів і цінностей олімпізму можливо методом цілеспрямованого формування знань про значення занять спортом, історію олімпійського руху. Для цього розроблена модель формування гармонійної особистості засобами сучасного олімпізму, яка сприятиме виконанню одного з провідних завдань суспільного розвитку. Після упровадження концепції олімпійської освіти установлено, що міські позашкільні заходи мають великий виховний потенціал, який сприяє формуванню ціннісного ставлення до суспільства, фізичної культури та спорту, а також сприяють підвищенню рівня інформованості і якості знань про цінності та ідеали олімпізму, що позитивно впливає на формування гуманістичного потенціалу особистості. Современный олимпизм представляет собой мощное общественное спортивное движение, которое имеет неограниченные возможности для пропаганды идей гуманизма, интернационализма и нравственности. Особое внимание в физкультурном образовании населения, педагогические технологии обучения физической культуре, особенно подрастающего поколения, следует уделить олимпийскому образованию. Одним из эффективных подходов к формированию общественного сознания молодого поколения является интеграция олимпийского образования в учебно-воспитательный процесс через внедрение олимпийской идеологии. Идеи олимпизма способствуют воспитанию нравственной, гармонично развитой личности, соблюдая правила честной игры. Развитие и популяризация среди молодежи современного олимпийского движения позволяет уменьшить количество тех, кто употребляет алкоголь, наркотики, табак, путем увеличения желающих вести спортивный здоровый образ жизни. Таким образом мы приблизимся к воспитанию здоровой молодежи, а значит – и будущего нации. Именно с позиции гуманизма оценивают социальное значение спорта и олимпизма. Однако проблема использования составляющих олимпизма в системе формирования общественно-сознательной молодежи через систему городских внешкольных мероприятий недостаточно исследована в педагогической теории. Затронутая проблема имеет социальную и педагогическую значимость, что обусловливает ее актуальность. Цель исследования – научное обоснование концепции олимпийского образования в общеобразовательных учебных заведениях в качестве эффективного средства гуманизации личности, приучить детей к идеалам и ценностям олимпизма возможно методом целенаправленного формирования знаний о значении занятий спортом, историю олимпийского движения. Для этого разработана модель формирования гармоничной личности средствами современного олимпизма, которая будет способствовать решению одной из ведущих задач общественного развития. После внедрения концепции олимпийского образования установлено, что городские внешкольные мероприятия имеют большой воспитательный потенциал, который способствует формированию ценностного отношения к обществу, физической культуры и спорта, а также способствуют повышению уровня информированности и знаний о ценностях и идеалах олимпизма, что положительно влияет на формирование гуманистического потенциала личности.
Description: Кострікова, К. С. Model of forming of public consciousness to modern Olympic motion / К. С. Кострікова, І. Маляренко, Б. Кедровський, О. Кольцова // Історія фізичної культури і спорту народів Європи : матер. I-го Міжнар. наукового конгресу істориків фізичної культури, 18-20 вересня 2017 року. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9051
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання та спортуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.