Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/9054
Title: ОЛІМПІЙСЬКІ ЦІННОСТІ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Authors: Кострікова, К. С.
Маляренко, І. В.
Keywords: компетентності
нова українська школа
сучасні школярі
освітній процес
олімпізм
олімпійська освіта
современные школьники
компетентности
компетентность
новая украинская школа
образовательный процесс
modern pupils
competence
new Ukrainian school
educational process
Issue Date: 2019
Abstract: У статті Маляренко І.В., Кострікової К.С. «Олімпійські цінності у формуванні соціально-громадянських компетентностей школярів нової української школи» окреслено компетентнісний підхід у освіті, формування ключових компетентостей людини які є перспективним напрямком в науці і практиці освіти. Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що відповідає сучасним вимогам суспільства. Актуальними завданнями є опанування ключових компетентностей, що передбачає особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів. Життєві компетентності учнів формуються на основі міжпредметних зв'язків та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетентностей. Феномен олімпізму і його активна реалізація в олімпійській і спортивній культурі робить значний вплив на процес формування свідомості особистості. Розглянуто освітній процес школяра як простір для впровадження олімпійської освіти, визначено вплив олімпійської освіти на формування свідомого ставлення до фізичної культури і спорту. В статье Маляренко И.В., Костриковой К.С. «Олимпийские ценности в формировании социально-гражданских компетенций школьников новой украинской школы» обозначены компетентностный подход в образовании, формирование ключевых компетентостей человека которые являются перспективным направлением в науке и практике образования. Государственный стандарт начального образования основывается на принципах личностно ориентированного и компетентностного подходов, соответствует современным требованиям общества. Актуальными задачами являются освоение ключевых компетентностей, предусматривает личностно-социальный и интеллектуальное развитие учащихся. Жизненные компетентности учащихся формируются на основе межпредметных связей и является интегрированным результатом предметных и межпредметных компетенций. Феномен олимпизма и его активная реализация в олимпийской и спортивной культуре оказывает значительное влияние на процесс формирования сознания личности. Рассмотрены образовательный процесс школьника как пространство для внедрения олимпийского образования, определению влияния олимпийского образования на формирование сознательного отношения к физической культуры и спорта. In article Malyarenko Irina, Kostrikova Katerina "Olympic values in formation of social and civil competences of schoolchildren of the new Ukrainian school" outlines the competence approach in education, formation of key competencies of the person who are a promising direction in science and practice of education. The state standard of primary education is based on the principles of personally oriented and competent approaches that meet the modern requirements of society. Actual tasks are the mastering of key competencies, which involves the person-social and intellectual development of students. Students' vital competences are formed based on interdisciplinary connections and are an integrated result of subject and interpersonal competencies. The phenomenon of Olympism and its active implementation in the Olympic and sports culture has a significant influence on the process of formation of consciousness of the individual. The educational process of the student as a space for the implementation of Olympic education is determined, and the influence of the Olympic education on the formation of a conscious attitude towards physical culture and sport is determined.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/9054
Appears in Collections:Факультет фізичного виховання та спортуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.