Please use this identifier to cite or link to this item: http://eKhSUIR.kspu.edu/handle/123456789/909
Title: ФУНКЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Other Titles: ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОННАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА УСТНОЙ РЕЧИ
FUNCTIONS OF ELECTRONIC LEARNING RESOURCES IN THE PROCESS OF PROFESSION-ORIENTED ORAL SPEECH TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF FRENCH LANGUAGE
Authors: Яковенко-Глушенкова, Є. В.
Яковенко-Глушенкова, Е. В.
Yakovenko-Glushenkova, Elizaveta
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
професійно орієнтований
компетентність
усне мовлення
майбутні вчителі
французька мова
информационно-коммуникативные технологии
профессионально ориентированный
компетентность
устная речь
будущие учителя
французский язык
information and communication technologies
profession-oriented
competence
oral speech
future teachers
French language
Issue Date: 2014
Abstract: У статті проаналізовано використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійно орієнтованої компетентності в аудіюванні та говорінні (монологічному, діалогічному мовленні) у майбутніх учителів французької мови на початковому ступені навчання (І-ІІ курсах). З метою забезпечити ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій під час формування професійно орієнтованої усномовленнєвої компетентності у майбутніх учителів французької мови на основі аналізу, систематизації та узагальнення науково-довідкових джерел автором виділено такі критерії відбору електронних ресурсів як навчального матеріалу: актуальність (сучасність); автентичність; змістовність; тематичність; інформативність; вживаність; доступність; відповідність комунікативним потребам майбутніх учителів французької мови, їхньому інтелектуальному рівню й інтересам; професійно інформативна значущість; інтерактивність; контекстуальність; медіа насиченість; соціокультурна цінність; виховна цінність. У свою чергу, функціональне використання інформаційно-комунікаційних технологій під час формування професійно орієнтованої усномовленнєвої компетентності у майбутніх учителів французької мови представлено класифікацією, відповідно до якої усі електронні ресурси за своїми функціями поділяються на комунікативні, спільні, документативні, генеративні та інтерактивні, що продемонстровано відповідними прикладами. В статье проанализировано использование информационно-коммуникативных технологий в формировании профессионально ориентированной компетентности в аудировании, говорении (монологической, диалогической речи) у будущих учителей французского языка на начальной ступени обучения (І-ІІ курсах). С целью обеспечения эффективности использования информационно- коммуникационных технологий во время формирования профессионально ориентированной устноречевой компетентности у будущих учителей французского языка на основе анализа, систематизации и обобщения научных источников автором выделено такие критерии отбора электронных ресурсов как учебного материала: актуальность (современность); аутентичность; содержательность; информативность; применяемость; тематичность; доступность; соответствие коммуникативным потребностям будущих учителей французского языка, их интеллектуальному уровню и интересам; профессионально информационная значимость; интерактивность; контекстуальность; медиа наполняемовсть; социокультураная ценность; воспитательная ценность. В свою очередь, функциональное использование информационно- коммуникационных технологий при формировании профессионально ориентированной устноречевой компетентности у будущих учителей французского языка представлено классификацией, согласно которой все электронные ресурсы по своим функциям делятся на коммуникативные, совместные, документальные, генеративные, и интерактивные, что продемонстрировано соответствующими примерами. The article analyzes the use of information and communication technologies in the formation of profession-oriented competence in listening and speaking (monologic, dialogic speech) of future teachers of French language in the initial school (I and II years). In order to assure the effective use of ICT in the formation of profession-oriented oral speech competence of future teachers of French language in terms of analyzing, systematizing and summarizing of scientific references the following criterion of the selection of electronic resources as the educational material were identified by the author: relevance (modernity); originality; thoroughness; topicality; informative value; applicability; availability; suitability to communicative needs of future teachers of French language, to their intelligence level and interests; professionally informative significancy; interactivity; contextuality; media intension; social and cultural value; educational value. In turn, the functional use of ICT in formation of profession-oriented oral speech competence of future teachers of French language is represented by the classification, according to which all electronic resources according to their functions are divided into communicative, share, documentation, generative and interactive that is demonstrated by the corresponding examples.
Description: Яковенко-Глушенкова, Е. ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОННАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА УСТНОЙ РЕЧИ / Е. Яковенко-Глушенкова // Информационные технологии в образовании. - 2014. - № 20. - С. 84-91.
URI: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/909
Appears in Collections:Збірник наукових праць "Інформаційні технології в освіті" (ІТО). (Випуск 11, 12, 13, 18-20, 22).

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
функции электронных.pdf263.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.